Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Поповський О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32206908
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка,33б,примiщення36
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)462-59-49 (044)462-59-49
6. Електронна поштова адреса
office@scapital.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Нет

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№303209
3. Дата проведення державної реєстрації
24.09.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
25704000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.22 Дiяльнiсть страхових брокерiв i агентiв
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забеспечення
10. Органи управління підприємства
Наглядовова Рада Загальнi сбори акцiонерiв Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26508455000223
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв АЕ № 293920 28.07.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту) морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багау (вантажобагажу) АЕ № 522600 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АЕ № 522601 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ № 522602 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ № 522603 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Медичне страхування (безперервнен страхування здоров'я) АЕ № 522604 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ № 522605 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ № 522606 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 522607 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 522607 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування медичних витрат АЕ № 522608 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крвм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 522609 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 522610 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ № 522611 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ "ЗНВКIФ "Стоквел Капiтал" 34239673 03150Україна Кив Лабораторна,11 0.389044
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 25.0000
Поповський Олексiй Миколайович н/д н/д н/д 8.074891
Меняйло Костянтин Петрович н/д н/д н/д 8.042717
Рекротюк Андрiй Васильович н/д н/д н/д 9.750000
Поповська Свiтлана Вiталiївна н/д н/д н/д 9.750000
Попелянський Олександр Валерiйович н/д н/д н/д 9.750000
Варуша Микола Сергiйович н/д н/д н/д 9.750000
Гребенюк Марина Володимирiвна н/д н/д н/д 9.750000
Назаренко Олена Володимирiвна н/д н/д н/д 9.743308
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiмерман Володимир Орестович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища (Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ- квалiфiкацiя- юрист)
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Автомобiльний клуб України"-генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р Голову Правлiння не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 14 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротич Веронiка Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Українськi резерви"-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2012 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалос.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 20 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поповський Олексiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" - заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 29.03.19
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.0000 642601
Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович н/д н/д н/д 207557 8.074891 207557
Усього 850158 33.075271 850158

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Капiтал сервiс" 32828110 03150 Україна Печерський Київ вул.Лабораторна,11 423460 16.474479 423460 16.474479 0 0
Товариство з Обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" 30057700 03150 Україна Печерський Київ вул.Лабораторна,11 1503512 58.493308 1503512 58.493308 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.0000 25.0000 642601
Усього 642601 25.000038 25.000038 642601

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.04.2016
Кворум зборів** 99.610956
Опис Дата складання Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал» (надалi - Товариство): 07 квiтня 2017р.
Мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв (надалi – Збори) Товариства: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33-Б, примiщення 36 (4-й поверх).
Час початку реєстрацiї акцiонерiв: 14 год. 00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Зборiв: 16 год. 00 хв.
Час вiдкриття зборiв: 16 год. 00 хв.

Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович вiдкрив Збори та оголосив результати реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули на збори, а також про порядок голосування на Зборах - вiдкритий.
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право участi у загальних зборах: 10 (десять).
Кiлькiсть випущених акцiй : 2 570 400 шт.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв: 2 570 400 шт., або 100 %.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: немає.
Кiлькiсть привiлейованих акцiй: немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 570 400 шт.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 9 (дев’ять).
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2 560 400 шт. (два мiльйона п’ятсот шiстдесят тисяч чотириста), що становить 99,61 % голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до законодавства України збори є правомочними.
Присутнi акцiонери Товариства:
Фiзична особа – Поповський Олексiй Миколайович;
Фiзична особа – Меняйло Костянтин Петрович;
Фiзична особа – Рекротюк Андрiй Васильович;
Фiзична особа – Поповська Свiтлана Вiталiївна;
Фiзична особа – Попелянський Олександр Валерiйович;
Фiзична особа – Варуша Микола Сергiйович;
Фiзична особа – Гребенюк Марина Володимирiвна;
Фiзична особа – Назаренко Олена Володимирiвна;
Фiзична особа – Цiмерман Володимир Орестович.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проведена реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена Головою Наглядової ради, у складi Поповського О.М. (голова) та Шкромиди Ю.В.
Запрошенi:
Цiмерман Володимир Орестович як Голова Наглядової ради Товариства.
Голова Правлiння – Поповський Олексiй Миколайович.
Шкромида Юрiй Вiкторович, начальник юридичного управлiння Товариства.
Даний протокол є у т.ч. й протоколом про пiдсумки голосування.
По питанням 1-4 порядку денного слухали:
Пропозицiю Меняйло К.П. про обрання Головою Зборiв Поповського О.М. (за уповноваженням Голови Наглядової ради Цiмермана В.О.), Секретарем Зборiв – Гребенюк М.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати головою зборiв Поповського О.М., секретарем зборiв – Гребенюк М.В.
Пропозицiя Поповського О.М.: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально: Шкромида Ю.В. (голова), Меняйло К.П.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Шкромида Ю.В. (голова), Меняйло К.П.
Пропозицiя Поповського О.М. затвердити порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Голови Загальних Зборiв акцiонерiв;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв;
3. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв;
5. Звiт Голови Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства про результати роботи Товариства за 2016р.;
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017р.;
7. Про порядок розподiлу прибутку (збитку) Товариства за 2016р.;
8. Про затвердження рiшень Наглядової Ради Товариства;
9. Iншi питання.
Порядок денний попередньо затверджений Головою Наглядової ради.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити вищезазначений порядок денний.
По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Звiт Голови Правлiння – Поповського Олексiя Миколайовича про результати роботи Товариства у 2016 роцi.
Пропозицiя Меняйло К.П.: Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати роботи у 2016 роцi.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Правлiння та Ревiзора Товариства про результати роботи у 2016 роцi.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Товариства – Поповського Олексiя Миколайовича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк, який повiдомив, що вказана звiтнiсть подана належним чином до Нацкомфiнпослуг та представлена на затвердження Загальних зборiв.
Пропозицiя Меняйло К.П.: Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017р. як такi, що вiдповiдають напрямку дiяльностi Товариства у контекстi розвитку програм страхування та збiльшення доходiв шляхом запровадження та вдосконалення методiв реалiзацiї страхових продуктiв.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк, а також основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017р.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Поповського О.М., який проiнформував про розмiр збитку отриманого Товариством у 2016 роцi та про те, що у зв’язку з глобальною фiнансовою кризою, загальним скрутним становищем страхового ринку в Українi та погiршенням фiнансово-економiчного стану страхових компанiй необхiдно бiльше придiлити увагу розвитку тих страхових послуг, якi найменш збитковi.
Пропозицiя Поповського О.М.:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до його виконання.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до виконання цього плану.
По восьмому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Поповського О.М., який надав на ознайомлення та зазначив доцiльнiсть затвердження рiшень Наглядової ради за звiтний перiод.
Пропозицiя Меняйло К.П.: затвердити наданi Головою Правлiння Поповським О.М. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.

Вирiшили:
Затвердити наданi Головою Правлiння Поповським О.М. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Порядок денний вичерпаний.
Заперечень щодо ведення Зборiв не надiйшло.
Збори оголошуються закритими.
ПIДПИСИ:
Голова Зборiв Товариства Поповський О.М.

Секретар Зборiв Товариства Гребенюк М.В.

Голова Реєстрацiйної комiсiї Поповський О.М.

Голова Лiчильної комiсiї Шкромида Ю.В.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.04.2007 178/1/07 Державна комiсiя з цiнних парерiв та фондового ринку UA1015321003 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2570400 25704000 100
Опис В звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на завнiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лястингу/ делiстингу на фондових ринках не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 98 76 98 76
будівлі та споруди
машини та обладнання 80 58 80 58
транспортні засоби
земельні ділянки
інші 18 18 18 18
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 98 76 98 76
Опис На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв склала 250 тис. грн, знос 174 тис. грн. Право використання майна не обмежена.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 38287 36268
Статутний капітал (тис. грн.) 25704 25704
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25704 25704
Опис Вартiсть чистих активiв дорiвнює: ф.1 Баланс актив (р.1+ р.2+р.3) - ф.1 Баланс пасив (р.2+ р.3+р.4+р.5)
Висновок Вартiсть чистих активiв на кiнець перiоду перевищує розмiр Статутного капiталу на 10564 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства (ст 155 "Статутний Капiтал Акцiонерних товариств" п 2.5 Лiцензiйних умов впровадження страхової дiяльностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "М.Р.Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37569947
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,13/15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4429 31.03.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** * П 000372 25.02.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "М.Р.Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 375699475
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 13/15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4427 31.03.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** * П 000372 25.02.2021
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «Страховий Капiтал», що включають Баланс (звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал станом на 31 грудня 2016 року, а також Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк (що складаються зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток), з метою надання впевненостi, що зазначена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання, яка мiстить достатнi та загальнi принципи для розробки та застосування облiкових полiтик з метою висловлення думки про те, чи надає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиву та достовiрну iнформацiю вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до концептуальної основи для складання фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора та обсяг аудиторської перевiрки
Зобов’язанням аудиторiв є висловлення думки щодо зазначених вище форм фiнансової звiтностi за 2016 рiк, виходячи з результатiв аудиту.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до:
- Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №122/2 вiд 18.04.2003р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з 2003 р.;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №304/1 вiд 24.12.2014р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з травня 2014 р.;
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006р.;
- Цивiльного Кодексу України (стаття 162, 155);
- Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг " № 2664-14 вiд 23.02.2006 р.
- - Закону України "Про страхування"№ 85/96-ВР вiд 07.03.1996 р.
- Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi у сферi ринку фiнансових послуг.
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
- Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi, що розробленi з метою забезпечення реалiзацiї положень Стратегiї застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в Українi, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2007 № 911-р, та з урахуванням положень законодавства України i Європейського Союзу для забезпечення єдиного пiдходу до розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах (фiнансовiй звiтностi) страховикiв та форм фiнансової звiтностi страхових компанiй за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Мiжнароднi стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у вiдношеннi того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур, що проводяться пiд час аудиту, залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi щодо оцiнки ризикiв наявностi суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi, зумовлених шахрайством або помилками. Здiйснюючи цi оцiнки ризику, аудитор виходить з його розумiння системи внутрiшнього контролю, необхiдної для пiдготовки та справедливого подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiряється, та на пiдставi цього розробляє аудиторськi процедури, необхiднi для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi, але не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства.
Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi та вiдповiдностi використаної облiкової полiтики.
Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля цього пiдписання i до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi компанiї.
Аудит передбачав вибiркову перевiрку документацiї, яка пiдтверджує суми i показники фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. Шляхом тестування аудиторами перевiрена iнформацiя, що пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi.
Для здiйснення аудиту використовувались засновницькi документи, лiцензiї i дозволи на вiдповiдну дiяльнiсть, бухгалтерськi регiстри синтетичного i аналiтичного облiку, первиннi документи. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки статей балансу згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).
Iнформацiя, що мiститься в наших звiтах, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, що були наданi аудиторам керiвником та працiвниками компанiї, яка вважається надiйною i достовiрною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена та складена згiдно МСФЗ станом на 31.12.2016 року. В якостi порiвняльної iнформацiї є фiнансова звiтнiсть Товариства за два попереднi роки.
Цей роздiл Аудиторського звiту складено
з урахуванням вимог до зовнiшнього аудиту згiдно ст..15 «вимоги до зовнiшнього аудиту» ЗУ «Про державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» № 2664-14..
Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику Товариства
Облiкова полiтика ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал”, характеризується наступними загальними принципами:
Принцип господарської одиницi – Товариство є вiдокремленою господарською одиницею (Юридичною особою).
Принцип безперервностi – оцiнка активiв Товариства здiйснюється, виходячи з припущення, що її дiяльнiсть триватиме у неосяжному майбутньому i у неї вiдсутнi намiри i необхiднiсть лiквiдацiї. Якщо Товариство планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах.
Принцип грошового вимiру- Товариство здiйснює вимiрювання та узагальнення всiх операцiй у фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi – гривнi.
Принцип перiодичностi – облiковий перiод в Товариствi є календарний рiк з 1 сiчня по 31 грудня. Промiжним облiковим перiодом є поквартальнi перiоди, за якi також складається звiтнiсть i виявляються фiнансовi результати.
Принцип послiдовностi – облiкова полiтика Компанiї, принциповi правила бухгалтерського облiку не змiнюється (за виключенням випадкiв, якi випливають зi змiн у законодавчiй та нормативно-правовiй базi), що забезпечує можливiсть порiвняння показникiв фiнансових звiтiв рiзних звiтних перiодiв.
Принцип iсторичної (фактичної) собiвартостi – активи та забов’язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Принцип фактичної реалiзацiї – застосовується для визначення суми, яка визнана як виручка пiсля реалiзацiї продукцiї. За цим принципом облiк доходу здiйснюється за допомогою методу перерахування, тобто вiдразу пiсля надання послуг та пред’явлення рахунку покупцевi.
Принцип вiдповiдностi – прибутки i витрати вiдображаються у бухгалтерському облiку в тому перiодi, до якого вони вiдносяться, та доходи звiтного перiоду спiвставленнi з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв.
Принцип повного розкриття – всi операцiї зареєстрованi на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв; фiнансова звiтнiсть мiстить релевантну iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi компанiї.
Принцип двосторонньої тотожностi – загальнi обсяги вимог iнших Компанiй до активiв Товариства не перебiльшують обсяги активiв Товариства, тобто Активи = Пасиви.
Принцип суттєвостi – бухгалтерський облiк вiдображає всi важливi, суттєвi подiї, господарськi операцiї.
Принцип консерватизму – Товариство уникає заниження оцiнки зобов’язань та витрат, а також завищення оцiнки активiв i доходiв. У зв’язку з цим потенцiйнi збитки (знецiнення активiв, можливi зобов’язання) списуються на фiнансовi результати в момент отримання iнформацiї про їхню можливiсть, а доходи вiдображаються в облiку тiльки за наявностi впевненостi в їхньому отриманнi.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.

1. Активи
1.1.Оосновнi засоби
Надходження, оцiнка та визнання основних засобiв, їх аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдають критерiям МСБО № 16 “Основнi засоби”.
Метою цього Стандарту є визначення облiкового пiдходу до основних засобiв, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли розумiти iнформацiю про iнвестицiї суб’єкта господарювання в його основнi засоби та змiни в таких iнвестицiях. Основнi питання облiку основних засобiв – це визнання активiв, визначення їхньої балансової вартостi та амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi, якi слiд визнавати у зв’язку з ними.
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Ставка амортизацiї визначається виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного використання активу.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця , в якому об’єкт основних засобiв став придатним для використання .Вiдповiдно критерiям МСБО № 16 “Основнi засоби” ремонт. або будь-яке технiчне обслуговування активу не вiдмiняє необхiдностi амортизацiї такого основного засобу.
Станом на 31.12.2016 року
Первiсна вартiсть основних засобiв -250,0 тис.грн.
знос основних засобiв - 174,0 тис.грн.
Справедлива вартiсть основних засобiв - 76,0 тис.грн.

1.2. Нематерiальнi активи
Визнання та оцiнка нематерiальних активiв, їх аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдають критерiям МСБО № 38 “ нематерiальнi активи ”.
Метою цього Стандарту є визначення облiкового пiдходу до нематерiальних активiв, якi конкретно не розглядаються в iншому Стандартi. Цей Стандарт вимагає вiд суб’єкта господарювання визнавати нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо вiн вiдповiдає певним критерiям. Стандарт також визначає, як оцiнювати балансову вартiсть нематерiальних активiв i вимагає розкриття певної iнформацiї про нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи амортизують прямолiнiйним методом. Ставка амортизацiї визначається виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного використання активу.
Станом на 31.12.2016 року
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 196,0 тис.грн.
Знос нематерiальних активiв - 196,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 року вартiсть нематерiальних активiв повнiстю амортизована.
1.3.Фiнансовi iнвестицiї
Згiдно з вимогами МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» принципи, поданi в цьому Стандартi, доповнюють принципи визнання та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, поданi в МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”, i принципи розкриття iнформацiї щодо них, поданi в МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Вiдповiдно до цих Стандартiв :
Станом на 31.12.2016р.
- iншi фiнансовi iнвестицiї (акцiї,iнвестицiйнi сертифiкати) становлять -14267,0 тис.грн.
- борговi цiннi папери (векселi) вважаються активами i їх справедлива вартiсть становить - 75,0 тис.грн;
- поточнi фiнансовi iнвестицiї становлять - 3615,0 тис.грн.
На початок звiтного перiоду Товариство мало на балансi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї . якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (корпоративнi права) в сумi 1265 тис.грн. Корпоративнi права були проданi по балансовiй вартостi.

1.4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку дiї договорiв страхування (перестрахування ) та є заборгованiстю страхувальникiв (перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на звiтну дату. Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по кожному договору страхування (перестрахування).
Вiдображення дебiторської заборгованостi у облiку здiйснюється за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто за первiсною вартiстю.
Товариство проводить iнвентаризацiєю дебiторської заборгованостi та списання простроченої заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р становить:
- за роботи та послуги - 1246,0 тис.грн;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 13667,0 тис.грн.
1.4.1 Iншi необоротнi активи
Залишок коштiв у МТСБУ
Товариство є членом Моторно-транспортного страхового бюро України ( далi – МТСБУ).Згiдно законодавства основними завданнями МТСБУ є здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних фондiв компенсацiй та вiдшкодувань по договорах обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
До статтi «Залишок коштiв у МТСБУ» включаються централiзованi страховi резервнi фонди, як перебувають в управлiннi МТСБУ, але якi належать страховикам, такi як Фонд захисту потерпiлих та Фонд страхових гарантiй. Залишок коштiв у МТСБУ спочатку визнається за сумою платежiв, здiйснених до централiзованих страхових резервних фондiв пiд управлiнням МТСБУ. Крiм того, цей залишок збiльшується на суму додаткових коштiв, якi у подальшому вiдраховуються до МТСБУ, i зменшується на суму страхових виплат та пов’язаних з ними витрат, якi вiдшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштiв у частцi, вiднесенiй на страховика. Процентнi доходи, заробленi за залишком коштiв у МТСБУ, визнаються у складi фiнансового доходу та призводять до збiльшення залишку коштiв у МТСБУ.
Оскiльки залишок коштiв у МТСБУ не має фiксованого строку, вiн вiдноситься до категорiї фiнансових активiв для подальшого продажу i облiковується вiдповiдним чином згiдно з вимогами МСБО. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду страховики оцiнюють залишок коштiв у МТСБУ за
справедливою вартiстю з урахуванням його iмовiрного очiкуваного вiдшкодування та процентного доходу до отримання.
Залишки коштiв централiзованих страхових фондiв - вiдрахування до Фонду захисту потерпiлих та Фонду попереджувальних заходiв зменшились протягом року на 439,0 тис .грн.
-Залишок коштiв у МТСБУ станом на 31.12.2016 р.становить -5091,0тис.грн;
1.5.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог “Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi” затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 22 вiд 21.01.2004 р.
Ведення касових операцiй здiйснюється у вiдповiдностi до вимог “Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi” затвердженого Постановою Правлiння НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р. iз змiнами та доповненнями.
Грошi та їх еквiваленти станом на 31.12.2016 р становлять: -4430,0 тис.грн;
Грошовi кошти на рахунках Товариства -4230,0 тис.грн;
Готiвка -200,0 тис.грн;
Аудит пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi на 31.12.2016 р. iнформацiї про активи Товариства, їх розмiр, вартiсть та класифiкацiю.
2. Власний капiтал
2.1.Статутний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу, правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу, порядок ведення аналiтичного облiку по рахунку 40 “Статутний капiтал”.
Згiдно з установчими документами станом на 31.12. 2016 р.
-розмiр статутного капiталу складає -25704,0тис.грн.
що вiдповiдає сумарнiй номiнальнiй вартостi простих iменних акцiй в кiлькостi 2 570 400 штук номiнальною вартiстю 10,0 гривень кожна.
Статутний капiтал сформовано та сплачено виключно грошовими коштами в повному обсязi.
2.2 Неоплачений капiтал Товариства
Станом на 31.12. 2016 року неоплаченого капiталу Товариство немає.
2.3 Резервний капiтал Товариства
станом на 31.12. 2016 року становить -4010,0 тис.грн.
2.4 Нерозподiлний прибуток Товариства
станом на 31.12. 2016 року становить -6554,0 тис.грн.
Власний капiтал Товариства
станом на 31.12 2016 року становить -36268,0тис.грн.
Емiсiї акцiй в Товариствi в 2016 роцi не було, викупу акцiй Товариство не проводило.
Структура власного капiталу Товариства
Стаття балансу Код рядка На 31.12.2015р. (тис.грн.) На 31.12.2016р. (тис.грн.)
Зареєстрований (пайовий)капiтал 1400 25704,0 25704,0
Резервний капiтал 1415 4010,0 4010,0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 6906,0 6554,0
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього: 1495 36620,0 36268,0
Аудит формування статей власного капiталу пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 р. iнформацiї про його оцiнку, розмiр та вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства України.
3. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Найважливiшою особливiстю фiнансово-господарської дiяльностi страховикiв є формування страхових резервiв, якi повиннi забезпечити фiнансову стабiльнiсть страховика i виконання ним зобов’язань перед страхувальниками. Розмiр сформованих страхових резервiв вiдображає величину зобов’язань страховика перед страхувальниками за дiючими на звiтну дату договорами страхування
Кошти страхових резервiв використовуються для виплат страхових сум i страхових вiдшкодувань тодi, коли для забезпечення страхових виплат страховику не вистачає поточних надходжень страхових премiй.
3.1Страховi резерви
Оцiнка страхових резервiв Товариства здiйснюється шляхом обчислення за методами визначеними законодавством. Для вiдображення зобов’язань за договорами страхування Товариством сформовано страховi резерви, а саме:
3.1.1 резерв незароблених премiй
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування на будь-яку звiтну дату за методом, визначеним Законом України «Про Страхування». Для розрахунку резерву незароблених премiй на будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 80 вiдсоткiв нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування щомiсяця з попереднiх дев’яти мiсяцiв розрахункового перiоду.
резерв незароблених премiй станом на 31.12 2016 року становить 4145,0 тис.грн.
3.1.2 резерв збиткiв або резерв належних виплат
Страховики, якi мають право укладати договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, формують та ведуть облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому порядку.
станом на 31.12 2016 року резерв збиткiв або резерв належних виплат становить 1002,0 тис.грн.
3.1.3 iншi резерви
станом на 31.12. 2016 року становлять
-323,0 тис. грн.
4.Поточнi зобов’язання i забезпечення
станом на 31.12 2016 року становлять:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 123,0 тис.грн
- за розрахунками з бюджетом -267,0 тис.грн.
в тому числi з податку на прибуток - 257,0 тис.грн.
- Розрахунки з оплати працi - 2,0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 10,0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 280,0 тис.грн.
- Поточнi забезпечення - 47,0 тис.грн.
5. Характеристика фiнансового стану
Дохiд у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв визначено як збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов’язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов’язаних iз внесками учасникiв власного капiталу. Дохiд включає, як дохiд вiд звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй.
Дохiд визнається, коли iснує надходження до суб’єкта господарювання економiчних вигод i цi вигоди можна достовiрно оцiнити. Однак МСБО 18 «дохiд» в п.6 застерiгає:
6. Цей Стандарт( МСБО 18 Дохiд) не поширюється на дохiд, який виникає вiд:
в) страхових контрактiв у межах сфери застосування МСФЗ 4 “Страховi контракти”;
Звiт про сукупнi доходи за 12 мiсяцiв, починаючи з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р, було складено вiдповiдно до МСФЗ 4 “Страховi контракти” та Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi, що розробленi з метою забезпечення реалiзацiї положень Стратегiї застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в Українi, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2007 № 911-р, та з урахуванням положень законодавства України i Європейського Союзу для забезпечення єдиного пiдходу до розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi страховикiв та форм фiнансової звiтностi страхових компанiй за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Показники Балансу (звiту про фiнансовий стан),станом на 31 грудня 2016 року та звiту про сукупнi доходи за 12 мiсяцiв, починаючи з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. взаємопов’язанi та вiдповiдають дiйсностi. Визначення фiнансового результату проведено правильно.
Фiнансовий результат за 2016 рiк – збиток в сумi 352,0 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 р. становить 6554,0 тис.грн
Фонд виплати дивiдендiв в 2016 роцi не створювався. Дивiденди не виплачувались.
Аналiз фiнансового стану ПрАТ “СК “Страховий Капiтал”, виконано згiдно дiючої нормативної бази, щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi звiтностi страховикiв. Показники, наведенi в таблицi 1, характеризують фiнансовий стан Товариства.
Таблиця 1
№ з/п Показники Показники фiнансового стану Пiдприємства
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
(структури капiталу або фiнансування)
1 2 3 4 5 6
1 Формула розрахунку показника К1=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладення) / короткостроковi зобов'язання К2=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) / короткострокова заборгованiсть
К3=Власнi кошти / загальну суму коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.


К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал

2 Орiєнтовне позитивне значення показ. 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0
3 2016 рiк 6,1 7,8 0,8 0,2
4 2015 рiк 15,1 15,2 0,8 0,2
5 2014 рiк 0,98 3,9 0,7 0,3
6 2013 рiк 0,97 4,4 0,7 0,4
Аналiз лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт покриття показує, що пiдприємство забезпечено ресурсами, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Показник абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткострокову заборгованiсть: в даному випадку на кiнець звiтного перiоду грошовi кошти в 6,1 разiв покривають короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт покриття свiдчить про здатнiсть пiдприємства погасити свою поточну заборгованiсть. В даному випадку оборотнi активи покривають зобов’язання в 7,8 разiв.
Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi i, або автономiї) Пiдприємства складає 0,8 i показує, що в загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiсть Пiдприємства 80 вiдсоткiв припадає на власний капiтал.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або структури капiталу) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансування становить 0,2 , тобто в джерелах фiнансування на залученi кошти припадає 20 вiдсоткiв.
Коефiцiєнти абсолютної та загальної лiквiдностi перевищують нормативнi значення, тобто на кiнець звiтного перiоду в Товариствi було достатньо грошових коштiв для погашення своїх зобов’язань.
6. Аналiз звiтних даних страховика
Звiтнi данi страховика ПрАТ “СК “Страховий Капiтал”, базуються на реальних облiкових даних. Належним чином оформленi в вiдповiдностi з Порядком складання звiтних даних страховикiв, затвердженому розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 зi змiнами та доповненнями.
Страховi платежi (премiї, внески) отриманi та нарахованi з початку 2016 року складають 8573,80 тис.грн, що вiдповiдає звiтним даним Звiту про доходи та витрати страховика.
Резерв незароблених премiй (технiчний резерв) сформований у вiдповiдностi з Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004р.№3104.
При перевiрцi достовiрностi розрахунку величини резерву незароблених премiй станом на 31.12.2016 р. розбiжностей у показниках вiдповiдних даних звiтностi з первинними бухгалтерськими документами страховика не виявлено.
7. Перевiрка адекватностi зобов’язань
Страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду оцiнювати адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв,) є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу треба повнiстю визнавати у прибутку чи збитку.
Оцiнка адекватностi страхових зобов’язань наведена в Анкетi страховика.
8. Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» -. виконання значних правочинiв становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Значнi правочини протягом 2016 року Товариством не вчинялися.
9. Висновок
Все вищенаведене, дає пiдстави свiдчити, що фiнансовий стан Товариства є стабiльним, Товариство має перспективу подальшого безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
Значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть страхової компанiї «Страховий Капiтал» протягом 2016 р., виявлено не було. Але iнфляцiйнi процеси в Українi негативно впливають на купiвельну спроможнiсть населення, що призводить до зменшення прибутковостi на страховому ринку
23.03.2017 року
Фiнансовi звiти загального призначення ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”,
пiдтверджує аудиторська компанiя ТОВ «М.Р. «Аудит»
Свiдоцтво № 4429 видане аудиторською палатою України вiд 31.03.2011 р. чинне до 25.02.2021 р.
Адреса: Україна, 04071, м.Київ ,вул. Нижнiй Вал,13/15.

Директор М.Ф. Муханова

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 1
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi

Ефективнiсть поставлених завдань виконано Наглядовою Радою повнiстю. Оцiнка "Вiдмiнно"

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової Ради Комiтети не створювались
Інші (запишіть) Нi

Нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) На громадських засадах

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнювало аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Посада Ревiзора Вакантна, тому не здiйснювались перевiрки

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Не здiйснювались

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi, не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власний кодекс не розробляло, та не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Нi

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
1.Мета провадження дiяльностi фiнансової установи Страхова компанiя «Страховий Капiтал» здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування, фiнансову дiяльнiсть, пов’язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, з метою отримання прибутку. 2.Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» тощо, Статуту страхової компанiї «Страховий Капiтал», рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв Голови правлiння. Страхова компанiя «Страховий Капiтал» дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi товариства, збiльшення активiв компанiї, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв 2016р.). Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Правлiння, яке очолює Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю компанiї. Розподiл повноважень мiж органами управлiння визначається Статутом компанiї. Акцiонерами страхової компанiї «Страховий Капiтал» є 9 фiзичихi осiб, та 1 юридичнi. Власниками iстотної участi станом на 31.12.2016 р. є: Цiмеран Володимир Орестович, частка в Статутному капiталi становить 25 %, непогашеної або не знятої судимостi не має, має позитивну дiлову репутацiю та вiдповiдає iншим вимогам законодавства, 4.Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети Члени Наглядової ради не змiнювались, комiтети не створювалися. 5.Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк Виконавчим органом страхової компанiї «Страховий Капiтал» є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства. Станом на 31.12.2016 склад Правлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал»: Голова Правлiння – Поповський Олексiй Миколайович.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу страхової компанiї «Страховий Капiтал» внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг, не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу Заходи впливу протягом року органами державної влади до страхової компанiї «Страховий Капiтал були застосованi в кiлькостi 19 вимог( що на 60% менше нiж за 2015 рiк), виключно Нацкомфiнпослуг, якi були всi усунутi протягом року.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року Значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть страхової компанiї «Страховий Капiтал» протягом 2016 р., виявлено не було. Але iнфляцiйнi процеси в Українi негативно впливають на купiвельну спроможнiсть населення, що призводить до зменшення прибутковостi на страховому ринку. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики Страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає в себе iдентифiкацiю ризикiв, аналiз i їх оцiнку, контроль за ризиком, ведення вiдповiдного статистичного облiку, аналiзу й обробки iнформацiї. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є необхiдною умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об`єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану компанiї.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Примiтки до фiнансової звiтностi Страхової компанiї «Страховий Капiтал» за 2016 рiк Фiнансова звiтнiсть за 2016 р. складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом № 3332 до Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996- XIV (п. 12.2 ст. 121 ), та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419. Метою дiяльностi Компанiї є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених законодавством та Статутом Компанiї. Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є проведення страхування, та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Компанiя здiйснює усi види страхування згiдно з вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. На 31.12.2015 року Компанiя має 13 страхових лiцензiй. Згiдно з пунктом 8 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» повний комплект фiнансових звiтiв компанiї включає такi компоненти: • Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016, • Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2016 рiк, • Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, • Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2016 рiк. • Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Вiдповiдно до пункту 96 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» надаємо iнформацiю про випуск цiнних паперiв ПрАТ «Страхова компанiя «Страховий Капiтал»: Акцiї простi iменнi, форма iснування бездокументарна, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10,0 грн., загальна кiлькiсть акцiй 2 570 400шт., загальна вартiсть за номiналом 25 704 000,0 грн. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi. Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Протягом 2016 року Компанiя дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника. Облiкова полiтика на 2016 рiк була затверджена наказом Голови Правлiння. Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , чинного законодавства України, Статуту Компанiї, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї. Облiкова полiтика Компанiї – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Компанiї. Фiнансова звiтнiсть надається за 2016 рiк, складається в тисячах гривень. Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Компанiї, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Голови Правлiння. Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Компанiї, складеному станом на 31.12.2016 р. Оцiнка статей балансу Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї оприбутковуються та облiковуються за:4 вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення корисностi; амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Окрiм вказаних, в облiковiй полiтицi Компанiї залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових облiкової системи використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань. Активи i зобов’язання Компанiї оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. Резерви визнаються, якщо компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно виходячи з фонду оплати працi i кiлькостi ненаданих днiв вiдпусток. Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» компанiя визнає як зобов'язання такi резерви: • незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату; • збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми або страхового вiдшкодування. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». З метою складання фiнансової звiтностi iнвестицiї класифiкуються як наявнi для продажу. Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток у ф.2 визначений виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Компанiя має перспективи на майбутнє.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi компанiї розмiр, не зафiксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об’єднання, проведенi протягом року Операцiї з пов’язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку протягом 2016 року рекомендацiї не надавались.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Iнформацiя про зовнiшнього аудитора компанiї. ТОВ " М.Р.Аудит» Свiдоцтво № 4429, видане рiшенням Аудиторської палати України № 228/4 вiд 31.03.2011року. Свiдоцтво №0171 видане вiдповiдно до розпорядження Держкомфiнпослуг вiд 07.02.2017 № 230 термiн дiї якого до 25.02.2021р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора Наглядової ради страховика ТОВ "М.Р.Аудит», аудитор що здiйснював перевiрку - Ковальова Любов Петрiвна має загальний стаж аудиторської роботи понад 25 рокiв. Перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi ПрАТ „СК” Страховий Капiтал” здiйснює з 2008 року. Ротацiї аудиторiв протягом шести останнiх рокiв не було. Виявлення органами недостовiрної iнформацiї, пiдтвердженої аудиторським висновком не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
протягом 7 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторська перевiрка
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом 6 рокiв зовнiшнього аудитора не змiнювали. Послуги оказанi- аудиторська перевiрка- рiчна.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не було
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг (наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм’я та по-батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду) Керуючись вимогами Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу розв’язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до розв’язання проблем захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання. В компанiї здiйснюється прийом громадян протягом всього робочого часу. В страховiй компанiї «Страховй Капiтал» особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв. Скарг протягом 2016 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi десяти. У 2016 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.Основними напрямами корпоративного управлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал» є: 1. Вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх рiвноправностi, що принципово призводить до формування якiсно нових вiдносин власностi щодо активiв компанiї та економiчних результатiв її дiяльностi, створює мотивацiйне середовище, яке забезпечує мiнiмiзацiю конфлiкту iнтересiв акцiонерiв з великими та дрiбними пакетами акцiй; 2. Попередження конфлiктiв iнтересiв, якi можуть виникнути мiж акцiонерами, страхувальниками, iншими клiєнтами та контрагентами; 3. Вдосконалення системи розкриття iнформацiї та забезпечення прозоростi дiяльностi компанiї, що має на метi створення рiвних умов доступу до iнформацiї не тiльки про фiнансово- господарську дiяльнiсть, а й особливу iнформацiю, яка має суттєвий вплив на цiноутворення на страховому ринку, а також є найважливiшою передумовою для прийняття виважених iнвестицiйних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами; 4. Визначення порядку та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову компанiю; 5. Розмежування повноважень мiж органами управлiння компанiї та розвиток культури корпоративного управлiння для формування дiєвої системи стримувань i противаг та пiдвищення вiдповiдальностi перед власниками за кiнцевi результати дiяльностi компанiї. 6. Визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв професiйної етики; 7. Встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi страхової компанiї та контроль за їх досягненням, включаючи управлiння страховими ризиками та внутрiшнього контролю. Принципи корпоративного управлiння в страховiй компанiї «Страховий Капiтал», що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною практикою стандартiв корпоративної поведiнки, урахуванням специфiки роботи страхової компанiї, керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, страхувальникiв, контрагентiв та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi страхової компанiї «Страховий Капiтал».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Вiдповiдальний- начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв- Полич Євген Вiкторович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарг протягом 2016 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi десяти.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
У 2016 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 96220
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01032, м.Київ, б-р.Т.Шевченка,33б, прим.36
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001 196 196
накопичена амортизація 1002 196 196
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 98 76
первісна вартість 1011 259 250
знос 1012 161 174
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

1265

0

інші фінансові інвестиції 1035 12755 14267
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 5530 5091
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 19648 19434
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120 75 75
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23 1246
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 2 0
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13523 13667
Поточні фінансові інвестиції 1160 3615 3615
Гроші та їх еквіваленти 1165 5834 4430
Готівка 1166 0 200
Рахунки в банках 1167 5834 4230
Витрати майбутніх періодів 1170 2 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 23074 23033
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 42722 42467

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25704 25704 25704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 4010 4010 4010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6906 6554
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 36620 36268
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530 5717 5470
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 1075 1002
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 4302 4145
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 340 323
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 5717 5470
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 16 123
за розрахунками з бюджетом 1620 289 267
за у тому числі з податку на прибуток 1621 276 257
за розрахунками зі страхування 1625 9 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 2
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645 30 10
за страховою діяльністю 1650 2 280
Поточні забезпечення 1660 48 47
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 385 729
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 42722 42467

Примітки ***
Керівник О.М.Поповський
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010 8731 7284
Премії підписані, валова сума 2011 8574 8953
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -157 -1669
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -89 ) ( -60 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 4586 ) ( 6437 )
Валовий:
 прибуток

2090

4056

787
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 84 2261
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 918 537
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( -2213 ) ( -2325 )
Витрати на збут 2150 ( -5 ) ( -2 )
Інші операційні витрати 2180 ( -3457 ) ( -1390 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


0
 збиток 2195 ( -617 ) ( -132 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 265 52
Інші доходи 2240 257 353
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 232 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

41
 збиток 2295 ( 95 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -257 -276
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( -352 ) ( -235 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -352 -235

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1825 1223
Витрати на оплату праці 2505 292 361
Відрахування на соціальні заходи 2510 64 133
Амортизація 2515 32 26
Інші операційні витрати 2520 3457 1972
Разом 2550 5670 3715

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Далее
Керівник О.М.Поповський
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11400 3055
Надходження від повернення авансів 3020 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050 7216 9604
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 72 6232
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2187 )

( 9552 )
Праці 3105 ( 242 ) ( 318 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 688 ) ( 529 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 276 ) ( 233 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 155 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 15174 ) ( 9710 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 14 ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 4410 ) ( 24 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 64 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4000 -1306
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 253 52
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 253 52
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 2343
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2343
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1404 -1254
Залишок коштів на початок року 3405 5834 7088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 4430 5834

Примітки Далее
Керівник О.М.Поповський
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки НЕТ
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25704 4010 6906 36620
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 25704 4010 6906 36620
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -352 -352
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -352 -352
Залишок на кінець року 4300 25704 4010 6554 36268

Примітки Далее
Керівник О.М.Поповський
Головний бухгалтер В.О.Коротич

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Облiкова полiтика
1.1. Основна дiяльнiсть.
Приватне Акцiонерне Товариство „Страхова Компанiя „Страховий Капiтал”(надалi –Страховик) є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає послуги iз обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Страховик у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства. Пiд час виконання своїх функцiй Страховик керується Конституцiєю України, Цивiльним Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України „Про страхування”, „Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг”, „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, „Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму”, та iншими нормативними актами Нацкомфiнпослуг України.
Страховик здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.
Фiнансова звiтнiсть Страховика складається на основi Облiкової полiтики, затвердженої наказом Голови Правлiння, Порядком складання фiнансових даних страховика, затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004р, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В структуру Страховика входить один самостiйний вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя), яка здiйснює операцiї, передбаченi Положенням про фiлiю та на пiдставi довiреностi, наданої Головою Правлiння керiвнику фiлiї. У 2016 роцi Сумська фiлiя ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" дiяльнiсть не здiйснювала.
Страховик перед собою ставить мету в повнiй мiрi задовольнити потреби клiєнтiв в якiсному обслуговуваннi, наданнi фiнансових послуг.
1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових актах Нацкомфiнпослуг України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Страховик керується принципами достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Основою оцiнок активiв та зобов’язань, що застосовувалися пiд час складання фiнансових звiтiв є iсторична (первiсна) вартiсть, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв .
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Страховика, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Страховик визнає фiнансовi та страховi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю, або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.
Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня поточного року. Звiтний перiод – з 01 сiчня по 31 грудня року.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Страховика є нацiональна валюта України- гривня. Фiнансова звiтнiсть Страховика складається в тисячах гривень.
1.3. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Страховик не складає консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку iз вiдсутнiстю вкладень в дочiрнi пiдприємства.
1.4. Цiннi папери у портфелi Страховика
У портфелi Страховика облiковуються цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом незначного перiоду часу. На дату балансу цiннi папери оцiнюються по первиннiй вартостi.
1.5. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв (крiм необоротних матерiальних активiв) та нематерiальних активiв Страховик нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу .Норми амортизацiї застосовуються до вартостi, що амортизується, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною та лiквiдацiйною вартiстю об’єкта. Як правило, лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Лiквiдацiйну вартiсть встановлює комiсiя пiд час введення в експлуатацiю. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % вартостi.
1.6. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оприбутковуються Страховикам за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi у розмiрi 100% вартостi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання та норми амортизацiї визначаються при купiвлi нематерiального активу. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв нестандартнi, строк використання встановлюється спецiальною комiсiєю, що фiксується у вiдповiдному Актi.

Продовження тексту приміток

Строк корисного використання нематерiальних активiв вiд його використання на наприкiнцi кожного фiнансового року.
На 2016 року Страховик не змiнював норми амортизацiї.
1.7. Оперативний лiзинг(оренда)
Страховик у 2016 року у оперативний лiзинг основнi засоби i нематерiальнi активи не надавав .
1.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Протягом 2016 року Страховиком не здiйснювалось операцiй з надання або отримання основних засобiв у фiнансовий лiзинг.
1.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття
Протягом 2016 року Страховиком не облiковувалися довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття.
1.10. Припинена дiяльнiсть
У 2016 роцi Страховик не припиняв здiйснення окремих видiв дiяльностi, якi має право виконувати вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
1.11. Похiднi фiнансовi iнструменти
У 2016 року Страховиком не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами).
1.12. Податок на прибуток
У 2016 року Податковим Кодексом України на 2016 рiк ставка податку на прибуток склала 18%, згiдно даних бухгалтерського облiку. А також податок на дохiд Страховика- 3% вiд валових страхових премiй.
1.13. Страховi Контракти
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4 , страховий контракт це контракт, згiдно з яким одна сторона (Страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю власниковi полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Протягом 2016 року Страховиком було укладено страхових контрактiв на суму 8574 тис. грн. по добровiльному та обов’язковому страхуванню.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй:
- чи вiдбудеться страховий випадок
- коли вiн вiдбудеться, або
- скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться.
Визначення страхового контракту посилається на ризик, який Страховик приймає вiд власника страхового полiсу. Iншими словами, страховий ризик- це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiсу страховику. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться строк їхньої дiї.
Для визначення чи вiдповiдає контракт визначенню страховий, страховик використовує наведений далi алгоритм :
1.1визначити сценарiй (МСФЗ 4 .Б2-Б4)
1.2встановити, що страховий випадок негативно впливає на застраховану особу (МСФЗ 4 Б13)
1.3визначити сценарiй, за якого може вiдбутися страховий випадок (МСФЗ 4 Б23)
1.4визначити суму до сплати застрахованiй особi у разi настання страхового випадку (МСФЗ 4.Б23-Б24)
1.5визначити iнший сценарiй, за якого страховий випадок не настає (МСФЗ 4.Б24)
1.6встановити що сценарiй, про який йдеться в п. 1.5, також має комерцiйну сутнiсть (МСФЗ 4Б23)
1.7визначити суму виплати застрахованiй особi згiдно з п. 1.59МСФЗ 4 Б24)
1.8порiвняти суми за пунктами 1.5 та 1.8.За необхiднiстю, врахувати вартiсть грошей у часi, тобто порiвняти актуарнi та фiнансовi еквiваленти (МСФЗ 4.Б23)
1.9 встановити , чи є сума за пунктом 1.5 значно вищою, нiж за пунктом 1.8 (МСФЗ 4.Б23)
2.0 якщо сума за п. 1.5 є значно вищою, контракт є страховим контрактом
2.Основнi засоби
Основнi засоби та нематерiальнi активи належать Страховику на правi власностi, та вiдображенi у балансi за 2016 рiк.
Страховик у 2016 роцi не проводив переоцiнку основних засобiв у зв’язку з тим, що їх балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася б вiд їх справедливої (ринкової, переоцiненої) вартостi на дату балансу. До того ж, Облiкова полiтика Страховика передбачає застосування методу (iсторичної) вартостi пiд час оцiнки основних засобiв.
3.Фiнансовi iнвестицiї

Продовження тексту приміток

Цiннi папери на балансi Страховика вiдображенi за первiсною вартiстю.
4.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Страховика розмiщенi на поточних на депозитних рахунках банкiв з дотриманням умов безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. Залишок на початок перiоду 5834 тис. грн. на кiнець перiоду 4430 тис. грн.
5.Дебiторська заборгованiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги складає 1246 тис. грн., iншої поточної заборгованостi – 1366 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
6.Власний капiтал
Статутний капiтал складає 25704 тис. грн.. Кiлькiсть акцiй складає – 2570400 штук за номiнальною вартiстю 10 грн. за акцiю. Протягом звiтного перiоду Страховик не здiйснював додаткового випуску акцiй. Всi випущенi акцiї є простими i надають акцiонерам наступнi права :
- брати участь в управлiннi справами Страховика в порядку, зазначеним чинним законодавством України та Статутом
- брати участь у розподiлi прибутку та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Страховика в обсягах, визначеному чинним законодавством України
- вiдчужувати акцiї Страховика в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України
- iншi права згiдно iз Статутом та чинним Законодавством України
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
тис. грн
01.01.2016 31.12.2016
Зареєстрований капiтал 25704 25704
Резервний капiтал 4010 4010
Нерозподiлений прибуток
( непокритий збиток ) 6906 6554
Збиток за 12 мiсяцiв 2016 року склав 352 тис. грн. у зв’язку з меншими страховими платежами нiж у 2015 роцi.
7. Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2016 року поточнi зобов’язання вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю та складають 729 тис. грн. З них поточна кредиторська заборгованiсть по поточних забезпеченнях 47 тис.грн.,поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги скала -123 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами склала-280 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом-267 тис. грн.,у т.ч. по податку на прибуток -257 тис. грн.
8. Страховi резерви
При формуваннi резервiв використовується метод 100% надходжень сум страхових платежiв. При формуваннi страхових резервiв дотримуватись статтi 31 Закону України „Про страхування”. Обраний метод формування резерву незароблених премiй „1/365 „pro rata temporis”здiйснюється у програмi 1С у автоматичному режимi на кожну дату, за кожним договором.
Формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Формування та облiк резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється iз застосуванням методу фiксованого вiдсотка.
Формування резерву коливань збитковостi регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Страховi резерви розмiщенi вiдповiдно до ст. 31 ЗУ „ Про страхування” з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та представленi визначеними законодавством актами.
До iнших резервiв ( код рядка 1435) у балансi за 12 мiсяцiв 2015 року вiдображена сума резерву коливань збитковостi.
Страховi резерви (код рядка 1530) балансу складається :
- резерв незароблених премiй (код рядка 1533)
- резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (код рядка 1532 )
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (код рядка 1532)
ПрАТ «СК «Страховий Капiтал» є дiючим членом МТСБ України, та здiйснює страхування Цивiльної вiдповiдальностi транспортних засобiв згiдно лiцензiї серiя АЕ № 293920. До залишкiв коштiв у централiзованих страхових фондiв належить сума 5091 тис. грн. (код рядка 1065) – вiдрахування до Фонду захисту потерпiлих та Фонду попереджувальних заходiв, що пiдтверджено iнформацiйнiй довiдкою МСТБУ станом на 31.12.2016 року.
9.Результат страхової та iншої дiяльностi
Протягом звiтного перiоду страховик уклав страховi контракти за добровiльним та обов’язковими видами страхування згiдно отриманих лiцензiй. За 12 мiсяцiв 2016 року

Продовження тексту приміток

прiоритетним напрямком страхування було страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв що склало
93 % вiд усiх видiв страхових платежiв .На жаль цей вид страхування не є прибутковим. За 12 мiсяцiв 2016 року Страховик отримав 352 тис. грн. збиткiв. Для подальшого розвитку Страховик буде намагатися бiльше розвивати iншi види страхування згiдно наявних лiцензiй, щоб забезпечити стабiльне та прибуткове iснування.


Голова Правлiння О.М.Поповський

Головний бухгалтер В.О.Коротич