Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Поповський О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32206908
4. Місцезнаходження
Київська, Шевченкiвський, 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка,33б,офiс 36
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 462-59-49 (044) 462-59-49
6. Електронна поштова адреса
rjatnrf@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.scapital.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдповiдно до п1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р не заповнювалась наступна iнформауiя :
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про рейтингове агенство;
- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв);
- iнформацiя про дiвiденти;
- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- iнформацiя про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв;
наступна iнформацiя не заповнюється з таких причин :
1) iнформацiя про облiгацiї емiтента- емiтент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
2) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- емiтент не випускав iншi цiннi папери протягом року;
3) iнформацiя про похiднi цiннi папери- емiтент не випускав похiднi цiннi папери протягом року;
4) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року- викуп власних акцiй не вiдбувалось;
5) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть; реалiзованної продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим , що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. Емiтент не належить до компанiй, дохiд (виручка) яких вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає бiльше, нiж 10млн. грн;
6) вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного року- не виникала особлива iнформацiя;
7) iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
8) Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
9) iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
10) iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
11) iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- емiтент не має iпотечнi активи;
12) основнi вiдомостi про ФОН- не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
13) iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатом ФОН -не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
14) iнформацiя про випускиi сертифiкатiв ФОН- не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
15) розрахунок вартостi чистих активiв ФОН-не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
16) Правила ФОН-не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
17) Рiчна фiнансова звiтнiсть- емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерского облiку;
18) Звiт про стан нерухомостi (при закритому(приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйсгюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва) не заповгювався, оскiльки протягом 2017 року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобов'язання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№303209
3. Дата проведення державної реєстрації
24.09.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
25704000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сфер страхування тапенсiйного забеспеченняi
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
10. Органи управління підприємства
"Iнформацiю про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26508455000223
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медичне страхування( безперервне страхування здоров'я) АЕ522604 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ 522606 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ 522605 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ522603 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ 522600 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування цiвiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту ( включаючи перевiзникiв) АЕ 522610 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачено пунктами 12-14 цiєї статтi) АЕ 522609 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування фiнансових ризикiв АЕ 522601 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування медичних витрат АЕ 522608 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ 522607 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ 522602 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв АЕ 293920 28.07.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ 522611 09.09.2014 Державна Комiсiя з регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Необмежена
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiмерман Володимир Орестович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища (Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ- квалiфiкацiя- юрист)
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Автомобiльний клуб України"-генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р Голову Правлiння не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 14 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротич Веронiка Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Українськi резерви"-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2012 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалос.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 20 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поповський Олексiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" - заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 29.03.19
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович н/д 642601 25.0000 642601
Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович н/д 207557 8.074891 207557
Усього 850158 33.075271 850158

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Цiмерман Володимир Орестович 642601 25.0000 642601
Усього 642601 25.000038 642601

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2018
Кворум зборів** 99.610956
Опис Дата складання Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Страховий капiтал» (надалi - Товариство): 20 квiтня 2018р.
Мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв (надалi – Збори) Товариства: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33-Б, примiщення 36 (4-й поверх).
Час початку реєстрацiї акцiонерiв: 14 год. 00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Зборiв: 16 год. 00 хв.
Час вiдкриття зборiв: 16 год. 00 хв.

Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович вiдкрив Збори та оголосив результати реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули на збори, а також про порядок голосування на Зборах - вiдкритий.
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право участi у загальних зборах: 10 (десять).
Кiлькiсть випущених акцiй : 2 570 400 шт.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв: 2 570 400 шт., або 100 %.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: немає.
Кiлькiсть привiлейованих акцiй: немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 570 400 шт.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 9 (дев’ять).
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2 560 400 шт. (два мiльйона п’ятсот шiстдесят тисяч чотириста), що становить 99,61 % голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до законодавства України збори є правомочними.
Присутнi акцiонери Товариства:
Фiзична особа – Поповський Олексiй Миколайович;
Фiзична особа – Меняйло Костянтин Петрович;
Фiзична особа – Рекротюк Андрiй Васильович;
Фiзична особа – Поповська Свiтлана Вiталiївна;
Фiзична особа – Попелянський Олександр Валерiйович;
Фiзична особа – Варуша Микола Сергiйович;
Фiзична особа – Гребенюк Марина Володимирiвна;
Фiзична особа – Назаренко Олена Володимирiвна;
Фiзична особа – Цiмерман Володимир Орестович.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проведена реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена Головою Наглядової ради, у складi Поповського О.М. (голова) та Шкромиди Ю.В.
Запрошенi:
Цiмерман Володимир Орестович як Голова Наглядової ради Товариства.
Голова Правлiння – Поповський Олексiй Миколайович.
Шкромида Юрiй Вiкторович, начальник юридичного управлiння Товариства.
Даний протокол є у т.ч. й протоколом про пiдсумки голосування.
По питанням 1-4 порядку денного слухали:
Пропозицiю Меняйло К.П. про обрання Головою Зборiв Поповського О.М. (за уповноваженням Голови Наглядової ради Цiмермана В.О.), Секретарем Зборiв – Гребенюк М.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати головою зборiв Поповського О.М., секретарем зборiв – Гребенюк М.В.
Пропозицiя Поповського О.М.: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально: Шкромида Ю.В. (голова), Меняйло К.П.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Шкромида Ю.В. (голова), Меняйло К.П.
Пропозицiя Поповського О.М. затвердити порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Голови Загальних Зборiв акцiонерiв;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв;
3. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв;
5. Звiт Голови Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства про результати роботи Товариства за 2017р.;
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018р.;
7. Про порядок розподiлу прибутку (збитку) Товариства за 2017р.;
8. Про затвердження рiшень Наглядової Ради Товариства;
9. Iншi питання.
Порядок денний попередньо затверджений Головою Наглядової ради.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити вищезазначений порядок денний.
По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Звiт Голови Правлiння – Поповського Олексiя Миколайовича про результати роботи Товариства у 2017 роцi.
Пропозицiя Меняйло К.П.: Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати роботи у 2017 роцi.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Правлiння та Ревiзора Товариства про результати роботи у 2017 роцi.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Товариства – Поповського Олексiя Миколайовича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк, який повiдомив, що вказана звiтнiсть подана належним чином до Нацкомфiнпослуг та представлена на затвердження Загальних зборiв.
Пропозицiя Меняйло К.П.: Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2017 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018р. як такi, що вiдповiдають напрямку дiяльностi Товариства у контекстi розвитку програм страхування та збiльшення доходiв шляхом запровадження та вдосконалення методiв реалiзацiї страхових продуктiв.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк, а також основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018р.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Поповського О.М., який проiнформував про розмiр збитку отриманого Товариством у 2017 роцi та про те, що у зв’язку з глобальною фiнансовою кризою, загальним скрутним становищем страхового ринку в Українi та погiршенням фiнансово-економiчного стану страхових компанiй необхiдно бiльше придiлити увагу розвитку тих страхових послуг, якi найменш збитковi.
Пропозицiя Поповського О.М.:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до його виконання.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до виконання цього плану.
По восьмому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Поповського О.М., який надав на ознайомлення та зазначив доцiльнiсть затвердження рiшень Наглядової ради за звiтний перiод.
Пропозицiя Меняйло К.П.: затвердити наданi Головою Правлiння Поповським О.М. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 560 400 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.

Вирiшили:
Затвердити наданi Головою Правлiння Поповським О.М. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Порядок денний вичерпаний.
Заперечень щодо ведення Зборiв не надiйшло.
Збори оголошуються закритими.
ПIДПИСИ:
Голова Зборiв Товариства Поповський О.М.

Секретар Зборiв Товариства Гребенюк М.В.

Голова Реєстрацiйної комiсiї Поповський О.М.

Голова Лiчильної комiсiї Шкромида Ю.В.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.04.2007 178/1/07 Державна комiсiя з цiнних парерiв та фондового ринку UA1015321003 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2570400 25704000 100
Опис В звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на завнiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лястингу/ делiстингу на фондових ринках не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 76 27 76 27
будівлі та споруди
машини та обладнання 58 18 58 18
транспортні засоби
земельні ділянки
інші 18 0 18 0
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 98 45 98 45
Опис На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв склала 250 тис. грн, знос 205 тис. грн. Право використання майна не обмежена.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 36105 38287
Статутний капітал (тис. грн.) 25704 25704
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25704 25704
Опис Вартiсть чистих активiв дорiвнює: ф.1 Баланс актив (р.1+ р.2+р.3) - ф.1 Баланс пасив (р.2+ р.3+р.4+р.5)
Висновок Вартiсть чистих активiв на кiнець перiоду перевищує розмiр Статутного капiталу на 10401 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства (ст 155 "Статутний Капiтал Акцiонерних товариств" п 2.5 Лiцензiйних умов впровадження страхової дiяльностi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов’язання та забезпечення X X X
Усього зобов’язань та забезпечень X X X
Опис: Нi

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "М.Р.Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37569947
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м.Київ, Нижнiй Вал,13/15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0470 24.04.2014
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П 000372 до 25.02.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0470
24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) не має
Номер та дата договору на проведення аудиту 2-14.02.2018
14.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 14.02.2018
14.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 14.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30800.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "М.Р"Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 375699475
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 13/15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4427 31.03.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П 000372 до 25.02.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №0470
24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) не має
Номер та дата договору на проведення аудиту 2-14.02.2018
14.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 14.02.2018
14.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 14.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30800.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Страхова компанiя "Страховий Капiтал", що додається, яка включає:
- звiт про фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2017 р.
- звiт про сукупнi прибутки та збитки,
- звiт про змiни у власному капiталi та
- звiт про рух грошових потокiв
-стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки,
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2015 року), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017р. № №344, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720
у зв’язку з наданням Приватним акцiонерним товариством „Страхова компанiя "Страховий Капiтал" (далi – ПрАТ СК «Страховий капiтал», Товариство, Компанiя) регулярної звiтної iнформацiї до Нацiональної комiсiї , що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Вiдповiдно до наданих первинних документiв, ПрАТ СК «Страховий капiтал» консолiдованої звiтностi не складає, вкладень у дочiрнi пiдприємства не має.
Виконавчим органом страхової компанiї «Страховий Капiтал» є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства.
Фiнансова звiтнiсть що пiдлягала аудиту
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ СК «Страховий капiтал», за 2017 рiк , що складена згiдно положень Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та НАЦIОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», та включає БАЛАНС (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк та Примiтки до них, з метою висловлення думки про те, чи фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК «Страховий капiтал», станом на 31.12.2017р., була складена достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування в рамках звiтування згiдно з концептуальною основою достовiрного подання у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
Цi фiнансовi звiти складенi на основi облiкових даних ПрАТ СК «Страховий капiтал», фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ припускає, що керiвництво товариства визначає основнi вартiснi показники.
Визнаючи, що на практицi сутнiсть операцiй, iнших подiй та обставин не завжди збiгається з їхньою юридичною формою товариство здiйснює облiк та вiдображає свою дiяльнiсть та iншi подiї не лише у вiдповiдностi з їхньою юридичною формою, а й вiдповiдно до їхнього значення та економiчної сутностi.
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик ПрАТ СК «Страховий капiтал», викладено в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2017 рiк що додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2015 року), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017р. № №344. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля цього пiдписання i до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi товариства. Аудит передбачав вибiркову перевiрку документацiї, яка пiдтверджує суми i показники фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р. Шляхом тестування аудиторами перевiрена iнформацiя, що пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi.
Для здiйснення аудиту використовувались засновницькi документи, лiцензiї i дозволи на вiдповiдну дiяльнiсть, бухгалтерськi регiстри синтетичного i аналiтичного облiку, первиннi документи, фiнансова звiтнiсть,що включає Звiт про фiнансовий стан («Баланс») на 31 грудня 2017 року, Звiт про сукупний прибуток за 12 мiсяцiв 2017 року, Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк та Примiтки до них. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки статей балансу.
Iнформацiя, що мiститься у цих звiтах, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ СК «Страховий капiтал», що були наданi аудиторам керiвником та працiвниками пiдприємства, яка може вважатися надiйною i достовiрною.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Думка аудитора
Основа для висловлення думки.
Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовому звiтi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнювання ризикiв суттєвих викривлень фiнансового звiту внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнювання цих ризикiв аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються ПрАТ СК «Страховий капiтал», що були наданi аудиторам керiвником та працiвниками товариства, iнформацiї, яка може вважатися надiйною i достовiрною.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання, отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та прийнятну основу для висловлення думки аудитора. Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ СК «Страховий капiтал», на 31 грудня 2017 року та його фiнансовi результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Найважливiшою особливiстю фiнансово-господарської дiяльностi страховикiв є формування страхових резервiв, якi повиннi забезпечити фiнансову стабiльнiсть страховика i виконання ним зобов’язань перед страхувальниками. Розмiр сформованих страхових резервiв вiдображає величину зобов’язань страховика перед страхувальниками за дiючими на звiтну дату договорами страхування
Кошти страхових резервiв використовуються для виплат страхових сум i страхових вiдшкодувань тодi, коли для забезпечення страхових виплат страховику не вистачає поточних надходжень страхових премiй.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi пiдприємства , розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть дiяльностi» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку пiдприємства та наданих запитiв управлiнському персоналу по даному питанню.
Все вищенаведене, дає пiдстави свiдчити, що фiнансовий стан Товариства є стабiльним, Товариство має перспективу подальшого безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
Значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть страхової компанiї «Страховий Капiтал» протягом 2017 р., виявлено не було. Але iнфляцiйнi процеси в Українi негативно впливають на купiвельну спроможнiсть населення, що призводить до зменшення прибутковостi на страховому ринку
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл Аудиторського звiту складено нами з урахуванням вимог до зовнiшнього аудиту згiдно ст..15 «вимоги до зовнiшнього аудиту» ЗУ «Про державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» № 2664-14..
Цей роздiл Аудиторського звiту мiстить iнформацiю про активи, власний капiтал, забезпечення та зобов`язання, фiнансовi результати, використання прибутку та фiнансовий стан Товариства.
1. Активи
1.1.Оосновнi засоби
Надходження, оцiнка та визнання основних засобiв, їх аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдають критерiям МСБО № 16 “Основнi засоби”.
Метою цього Стандарту є визначення облiкового пiдходу до основних засобiв, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли розумiти iнформацiю про iнвестицiї суб’єкта господарювання в його основнi засоби та змiни в таких iнвестицiях. Основнi питання облiку основних засобiв – це визнання активiв, визначення їхньої балансової вартостi та амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi, якi слiд визнавати у зв’язку з ними.
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Ставка амортизацiї визначається виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного використання активу.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця , в якому об’єкт основних засобiв став придатним для використання .Вiдповiдно критерiям МСБО № 16 “Основнi засоби” ремонт. або будь-яке технiчне обслуговування активу не вiдмiняє необхiдностi амортизацiї такого основного засобу.
Станом на 31.12.2017 року
Первiсна вартiсть основних засобiв - 250,0 тис.грн.
знос основних засобiв - 205,0 тис.грн.
Справедлива вартiсть основних засобiв - 45,0 тис.грн.

1.2. Нематерiальнi активи
Визнання та оцiнка нематерiальних активiв, їх аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдають критерiям МСБО № 38 “ нематерiальнi активи ”.
Метою цього Стандарту є визначення облiкового пiдходу до нематерiальних активiв, якi конкретно не розглядаються в iншому Стандартi. Цей Стандарт вимагає вiд суб’єкта господарювання визнавати нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо вiн вiдповiдає певним критерiям. Стандарт також визначає, як оцiнювати балансову вартiсть нематерiальних активiв i вимагає розкриття певної iнформацiї про нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи амортизують прямолiнiйним методом. Ставка амортизацiї визначається виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного використання активу.
Станом на 31.12.2017 року
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 196,0 тис.грн.
Знос нематерiальних активiв - 196,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року вартiсть нематерiальних активiв повнiстю амортизована.
1.3.Фiнансовi iнвестицiї
Згiдно з вимогами МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» принципи, поданi в цьому Стандартi, доповнюють принципи визнання та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, поданi в МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”, i принципи розкриття iнформацiї щодо них, поданi в МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Вiдповiдно до цих Стандартiв :
Станом на 31.12.2017р.
- iншi фiнансовi iнвестицiї (акцiї,iнвестицiйнi сертифiкати) становлять - 14267,0 тис.грн.
- поточнi фiнансовi iнвестицiї становлять - 2395,0 тис.грн.
1.4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку дiї договорiв страхування (перестрахування ) та є заборгованiстю страхувальникiв (перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на звiтну дату. Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по кожному договору страхування (перестрахування).
Вiдображення дебiторської заборгованостi у облiку здiйснюється за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто за первiсною вартiстю.
Товариство проводить iнвентаризацiєю дебiторської заборгованостi та списання простроченої заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р становить:
- за роботи та послуги - 2822,0 тис.грн;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 12218,0 тис.грн.
1.4.1 Iншi необоротнi активи
Залишок коштiв у МТСБУ
Товариство є членом Моторно-транспортного страхового бюро України ( далi – МТСБУ).Згiдно законодавства основними завданнями МТСБУ є здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних фондiв компенсацiй та вiдшкодувань по договорах обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
До статтi «Залишок коштiв у МТСБУ» включаються централiзованi страховi резервнi фонди, як перебувають в управлiннi МТСБУ, але якi належать страховикам, такi як Фонд захисту потерпiлих та Фонд страхових гарантiй. Залишок коштiв у МТСБУ спочатку визнається за сумою платежiв, здiйснених до централiзованих страхових резервних фондiв пiд управлiнням МТСБУ. Крiм того, цей залишок збiльшується на суму додаткових коштiв, якi у подальшому вiдраховуються до МТСБУ, i зменшується на суму страхових виплат та пов’язаних з ними витрат, якi вiдшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштiв у частцi, вiднесенiй на страховика. Процентнi доходи, заробленi за залишком коштiв у МТСБУ, визнаються у складi фiнансового доходу та призводять до збiльшення залишку коштiв у МТСБУ.
Оскiльки залишок коштiв у МТСБУ не має фiксованого строку, вiн вiдноситься до категорiї фiнансових активiв для подальшого продажу i облiковується вiдповiдним чином згiдно з вимогами МСБО. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду страховики оцiнюють залишок коштiв у МТСБУ за справедливою вартiстю з урахуванням його iмовiрного очiкуваного вiдшкодування та процентного доходу до отримання.
Залишки коштiв централiзованих страхових фондiв - вiдрахування до Фонду захисту потерпiлих та Фонду попереджувальних заходiв збiльшились протягом року на 50,0 тис .грн.
-Залишок коштiв у МТСБУ станом на 31.12.2017р. становить - 5141,0 тис.грн;
1.5.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог “Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi” затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 22 вiд 21.01.2004 р.
Ведення касових операцiй здiйснюється у вiдповiдностi до вимог “Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi” затвердженого Постановою Правлiння НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р. iз змiнами та доповненнями.
Грошi та їх еквiваленти станом на 31.12.2017 р становлять: - 4985,0 тис.грн;
Грошовi кошти на рахунках Товариства - 4680,0 тис.грн;
Готiвка - 305,0 тис.грн;
Аудит пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi на 31.12.2017 р. iнформацiї про активи Товариства, їх розмiр, вартiсть та класифiкацiю.
2. Власний капiтал
2.1.Статутний капiтал Товариства
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу, правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу, порядок ведення аналiтичного облiку по рахунку 40 “Статутний капiтал”.
Згiдно з установчими документами станом на 31.12. 2017 р.
-розмiр статутного капiталу складає -25704,0тис.грн.
що вiдповiдає сумарнiй номiнальнiй вартостi простих iменних акцiй в кiлькостi 2570400 штук номiнальною вартiстю 10,0 гривень кожна.
Статутний капiтал сформовано та сплачено виключно грошовими коштами в повному обсязi.
2.2 Неоплачений капiтал Товариства
Станом на 31.12. 2017 року неоплаченого капiталу Товариство не має.
2.3 Резервний капiтал Товариства
станом на 31.12. 2017 року становить - 4010,0 тис.грн.
2.4 Нерозподiлний прибуток Товариства
станом на 31.12. 2017 року становить - 6391,0 тис.грн.
Власний капiтал Товариства
станом на 31.12 2017 року становить -36105,0тис.грн.
Емiсiї акцiй в Товариствi в 2017 роцi не було, викупу акцiй Товариство не проводило.

Структура власного капiталу Товариства
Стаття балансу Код рядка На 01.01.2017р. (тис.грн.) На 31.12.2017р. (тис.грн.)
Зареєстрований (пайовий)капiтал 1400 25704,0 25704,0
Резервний капiтал 1415 4010,0 4010,0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 6554,0 6391,0
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього: 1495 36268,0 36105,0
Аудит формування статей власного капiталу пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 р. iнформацiї про його оцiнку, розмiр та вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства України.
3. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
3.1Страховi резерви
Оцiнка страхових резервiв Товариства здiйснюється шляхом обчислення за методами визначеними законодавством. Для вiдображення зобов’язань за договорами страхування станом на 31.12.2017 року Товариством сформовано страховi резерви в сумi 4920,0 тис.грн. а саме:
3.1.1 резерв незароблених премiй
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування на будь-яку звiтну дату за методом, визначеним Законом України «Про Страхування». Для розрахунку резерву незароблених премiй на будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 80 вiдсоткiв нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування щомiсяця з попереднiх дев’яти мiсяцiв розрахункового перiоду.
резерв незароблених премiй станом на 31.12 2017 року становить 3050,0 тис.грн.

3.1.2 резерв збиткiв або резерв належних виплат
Страховики, якi мають право укладати договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, формують та ведуть облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому порядку.
станом на 31.12 2017 року резерв збиткiв або резерв належних виплат становить 1468,0 тис.грн.
3.1.3 iншi резерви
станом на 31.12. 2016 року становлять 402,0 тис.грн
4.Поточнi зобов’язання i забезпечення
станом на 31.12 2017 року становлять:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 47,0 тис.грн
- за розрахунками з бюджетом - 273,0 тис.грн.
в тому числi з податку на прибуток - 231,0 тис.грн.
- Розрахунки зi страхування - 29,0 тис.гон.
- Розрахунки з оплати працi - 48,0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 414,0 тис.грн.
- Поточнi забезпечення - 47,0 тис.грн.
5. Характеристика фiнансового стану
Дохiд у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв визначено як збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов’язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов’язаних iз внесками учасникiв власного капiталу. Дохiд включає, як дохiд вiд звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй.
Дохiд визнається, коли iснує надходження до суб’єкта господарювання економiчних вигод i цi вигоди можна достовiрно оцiнити. Однак МСБО 18 «дохiд» в п.6 застерiгає:
6. Цей Стандарт( МСБО 18 Дохiд) не поширюється на дохiд, який виникає вiд:
в) страхових контрактiв у межах сфери застосування МСФЗ 4 “Страховi контракти”;
Звiт про сукупнi доходи за 12 мiсяцiв, починаючи з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р, було складено вiдповiдно до МСФЗ 4 “Страховi контракти” та Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi, що розробленi з метою забезпечення реалiзацiї положень Стратегiї застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в Українi, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2007 № 911-р, та з урахуванням положень законодавства України i Європейського Союзу для забезпечення єдиного пiдходу до розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi страховикiв та форм фiнансової звiтностi страхових компанiй за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Показники Балансу (звiту про фiнансовий стан),станом на 31 грудня 2017 року та звiту про сукупнi доходи за 12 мiсяцiв, починаючи з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. взаємопов’язанi та вiдповiдають дiйсностi. Визначення фiнансового результату проведено правильно.
\
Фiнансовий результат за 2017 рiк – збиток в сумi 163,0 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р. становить 6391,0 тис.грн
Фонд виплати дивiдендiв в 2017 роцi не створювався. Дивiденди не виплачувались.
Аналiз фiнансового стану ПрАТ “СК “Страховий Капiтал”, виконано згiдно дiючої нормативної бази, щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi звiтностi страховикiв. Показники, наведенi в таблицi 1, характеризують фiнансовий стан Товариства.


Таблиця 1
№ з/п Показники Показники фiнансового стану Пiдприємства
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
(структури капiталу або фiнансування)
1 2 3 4 5 6
1 Формула розрахунку показника К1=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладення) / короткостроковi зобов'язання К2=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) / короткострокова заборгованiсть
К3=Власнi кошти / загальну суму коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.


К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал

2 Орiєнтовне позитивне значення показ. 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0
3 2017 рiк 5‘9 23,6 0,86 0,2
4 2016 рiк 6,1 7,8 0,8 0,2
5 2015 рiк 15,1 15,2 0,8 0,2
6 2014 рiк 0,98 3,9 0,7 0,3
7 2013 рiк 0,97 4,4 0,7 0,4
Аналiз лiквiдностi товариства дозволяє визначити спроможнiсть товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт покриття показує, що товариство забезпечене ресурсами, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Показник абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть товариства лiквiдувати короткострокову заборгованiсть: в даному випадку на кiнець звiтного перiоду грошовi кошти в 5,9 разiв покривають короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт покриття свiдчить про здатнiсть товариства погасити свою поточну заборгованiсть. В даному випадку оборотнi активи покривають зобов’язання в 23,6 разiв.
Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) товариства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi i, або автономiї) Товариства складає 0,86 i показує, що в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть 86 вiдсоткiв припадає на власний капiтал.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або структури капiталу) характеризує залежнiсть товариства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансування становить 0,2 , тобто в джерелах фiнансування на залученi кошти припадає 20 вiдсоткiв.
Коефiцiєнти абсолютної та загальної лiквiдностi перевищують нормативнi значення, тобто на кiнець звiтного перiоду в Товариствi було достатньо грошових коштiв для погашення своїх зобов’язань.

6. Аналiз звiтних даних страховика
Звiтнi данi страховика ПрАТ “СК “Страховий Капiтал”, базуються на реальних облiкових даних. Належним чином оформленi в вiдповiдностi з Порядком складання звiтних даних страховикiв, затвердженому розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 зi змiнами та доповненнями.
Страховi платежi (премiї, внески) отриманi та нарахованi з початку 2017 року складають 7697,10 тис.грн, що вiдповiдає звiтним даним Звiту про доходи та витрати страховика.
Резерв незароблених премiй (технiчний резерв) сформований у вiдповiдностi з Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004р.№3104.
При перевiрцi достовiрностi розрахунку величини резерву незароблених премiй станом на 31.12.2017 р. розбiжностей у показниках вiдповiдних даних звiтностi з первинними бухгалтерськими документами страховика не виявлено.
7. Перевiрка адекватностi зобов’язань
Страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду оцiнювати адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв,) є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу треба повнiстю визнавати у прибутку чи збитку.
Оцiнка адекватностi страхових зобов’язань наведена в Анкетi страховика.
8. Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» -. виконання значних правочинiв становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Значнi правочини протягом 2017 року Товариством не вчинялися.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1
2 2016 2 1
3 2015 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Так
Інше (зазначити) не має
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення були проведенi у 2016 роцi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення нi

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi

Нi

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Нi
Інші (запишіть) Нi

НI
Нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Нi

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
1.Мета провадження дiяльностi фiнансової установи Страхова компанiя «Страховий Капiтал» здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування, фiнансову дiяльнiсть, пов’язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, з метою отримання прибутку. 2.Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» тощо, Статуту страхової компанiї «Страховий Капiтал», рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв Голови правлiння. Страхова компанiя «Страховий Капiтал» дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi товариства, збiльшення активiв компанiї, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв 2017р.). Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Правлiння, яке очолює Голова Правлiння Поповський Олексiй Миколайович, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю компанiї. Розподiл повноважень мiж органами управлiння визначається Статутом компанiї. Акцiонерами страхової компанiї «Страховий Капiтал» є 9 фiзичихi осiб, та 1 юридичнi. Власниками iстотної участi станом на 31.12.2017 р. є: Цiмеран Володимир Орестович, частка в Статутному капiталi становить 25 %, непогашеної або не знятої судимостi не має, має позитивну дiлову репутацiю та вiдповiдає iншим вимогам законодавства, 4.Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети Члени Наглядової ради не змiнювались, комiтети не створювалися. 5.Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк Виконавчим органом страхової компанiї «Страховий Капiтал» є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства. Станом на 31.12.2017 склад Правлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал»: Голова Правлiння – Поповський Олексiй Миколайович.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу страхової компанiї «Страховий Капiтал» внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг, не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу Заходи впливу протягом року органами державної влади до страхової компанiї «Страховий Капiтал були застосованi в кiлькостi14 вимог, виключно Нацкомфiнпослуг, якi були всi усунутi протягом року.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року Значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть страхової компанiї «Страховий Капiтал» протягом 2017 р., виявлено не було. Але iнфляцiйнi процеси в Українi негативно впливають на купiвельну спроможнiсть населення, що призводить до зменшення прибутковостi на страховому ринку. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики Страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає в себе iдентифiкацiю ризикiв, аналiз i їх оцiнку, контроль за ризиком, ведення вiдповiдного статистичного облiку, аналiзу й обробки iнформацiї. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є необхiдною умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об`єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану компанiї.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Примiтки до фiнансової звiтностi Страхової компанiї «Страховий Капiтал» за 2017 рiк Фiнансова звiтнiсть за 2017 р. складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом № 3332 до Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996- XIV (п. 12.2 ст. 121 ), та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419. Метою дiяльностi Компанiї є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених законодавством та Статутом Компанiї. Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є проведення страхування, та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Компанiя здiйснює усi види страхування згiдно з вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. На 31.12.2017 року Компанiя має 13 страхових лiцензiй. Згiдно з пунктом 8 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» повний комплект фiнансових звiтiв компанiї включає такi компоненти: • Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017, • Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2017 рiк, • Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк, • Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2017 рiк. • Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Вiдповiдно до пункту 96 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» надаємо iнформацiю про випуск цiнних паперiв ПрАТ «Страхова компанiя «Страховий Капiтал»: Акцiї простi iменнi, форма iснування бездокументарна, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10,0 грн., загальна кiлькiсть акцiй 2 570 400шт., загальна вартiсть за номiналом 25 704 000,0 грн. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi. Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Протягом 2017 року Компанiя дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника. Облiкова полiтика на 2017 рiк була затверджена наказом Голови Правлiння. Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , чинного законодавства України, Статуту Компанiї, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї. Облiкова полiтика Компанiї – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Компанiї. Фiнансова звiтнiсть надається за 2017 рiк, складається в тисячах гривень. Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Компанiї, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Голови Правлiння. Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Компанiї, складеному станом на 31.12.2017 р. Оцiнка статей балансу Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї оприбутковуються та облiковуються за:4 вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення корисностi; амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Окрiм вказаних, в облiковiй полiтицi Компанiї залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових облiкової системи використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань. Активи i зобов’язання Компанiї оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. Резерви визнаються, якщо компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно виходячи з фонду оплати працi i кiлькостi ненаданих днiв вiдпусток. Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» компанiя визнає як зобов'язання такi резерви: • незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату; • збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми або страхового вiдшкодування. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». З метою складання фiнансової звiтностi iнвестицiї класифiкуються як наявнi для продажу. Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток у ф.2 визначений виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Компанiя має перспективи на майбутнє.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi компанiї розмiр, не зафiксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об’єднання, проведенi протягом року Операцiї з пов’язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку протягом 2017 року рекомендацiї не надавались.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Iнформацiя про зовнiшнього аудитора компанiї. ТОВ " М.Р.Аудит» Свiдоцтво № 4429, видане рiшенням Аудиторської палати України № 228/4 вiд 31.03.2011року. Свiдоцтво №0171 видане вiдповiдно до розпорядження Держкомфiнпослуг вiд 07.02.2017 № 230 термiн дiї якого до 25.02.2021р.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора Наглядової ради страховика ТОВ "М.Р.Аудит», аудитор що здiйснював перевiрку - Ковальова Любов Петрiвна має загальний стаж аудиторської роботи понад 25 рокiв. Перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi ПрАТ „СК” Страховий Капiтал” здiйснює з 2008 року. Ротацiї аудиторiв протягом шести останнiх рокiв не було. Виявлення органами недостовiрної iнформацiї, пiдтвердженої аудиторським висновком не було.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
протягом 8 рокiв
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Аудиторська перевiрка
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Не має
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Протягом 7 рокiв зовнiшнього аудитора не змiнювали. Послуги оказанi- аудиторська перевiрка- рiчна.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не було
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг (наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм’я та по-батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду) Керуючись вимогами Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу розв’язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до розв’язання проблем захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання. В компанiї здiйснюється прийом громадян протягом всього робочого часу. В страховiй компанiї «Страховй Капiтал» особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв. Скарг протягом 2017 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi десяти. У 2017 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.Основними напрямами корпоративного управлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал» є: 1. Вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх рiвноправностi, що принципово призводить до формування якiсно нових вiдносин власностi щодо активiв компанiї та економiчних результатiв її дiяльностi, створює мотивацiйне середовище, яке забезпечує мiнiмiзацiю конфлiкту iнтересiв акцiонерiв з великими та дрiбними пакетами акцiй; 2. Попередження конфлiктiв iнтересiв, якi можуть виникнути мiж акцiонерами, страхувальниками, iншими клiєнтами та контрагентами; 3. Вдосконалення системи розкриття iнформацiї та забезпечення прозоростi дiяльностi компанiї, що має на метi створення рiвних умов доступу до iнформацiї не тiльки про фiнансово- господарську дiяльнiсть, а й особливу iнформацiю, яка має суттєвий вплив на цiноутворення на страховому ринку, а також є найважливiшою передумовою для прийняття виважених iнвестицiйних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами; 4. Визначення порядку та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову компанiю; 5. Розмежування повноважень мiж органами управлiння компанiї та розвиток культури корпоративного управлiння для формування дiєвої системи стримувань i противаг та пiдвищення вiдповiдальностi перед власниками за кiнцевi результати дiяльностi компанiї. 6. Визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв професiйної етики; 7. Встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi страхової компанiї та контроль за їх досягненням, включаючи управлiння страховими ризиками та внутрiшнього контролю. Принципи корпоративного управлiння в страховiй компанiї «Страховий Капiтал», що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною практикою стандартiв корпоративної поведiнки, урахуванням специфiки роботи страхової компанiї, керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, страхувальникiв, контрагентiв та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi страхової компанiї «Страховий Капiтал».
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Вiдповiдальний- начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв- Плевако Олександр Михайлович.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарг протягом 2017 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi десяти.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
У 2017 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
Територія за КОАТУУ 803910000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01032, м.Київ, бульвар Т.Шевченка,33б,оф.36
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001 196 196
накопичена амортизація 1002 196 196
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 76 45
первісна вартість 1011 250 250
знос 1012 174 205
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 14267 14267
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 5091 5141
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 19434 19453
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120 75 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1246 2822
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13667 12218
Поточні фінансові інвестиції 1160 3615 2395
Гроші та їх еквіваленти 1165 4430 4985
Готівка 1166 200 305
Рахунки в банках 1167 4230 4680
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 23033 22420
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 42467 41873

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25704 25704 25704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 4010 4010 4010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6554 6391
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 36268 36105
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530 5470 4920
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 1002 1468
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 4145 3050
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 323 402
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 5470 4920
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 123 47
за розрахунками з бюджетом 1620 267 273
за у тому числі з податку на прибуток 1621 257 231
за розрахунками зі страхування 1625 0 29
за розрахунками з оплати праці 1630 2 48
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645 10 0
за страховою діяльністю 1650 280 404
Поточні забезпечення 1660 47 47
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 729 848
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 42467 41873

Примітки Нi
Керівник Поповський О.М.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8792 8731
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011 7697 8574
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1095 -157
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 117 ) ( 89 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3824 ) ( 4586 )
Валовий:
 прибуток

2090

4851

4056
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -549 84
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 580 918
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 2129 ) ( 2213 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 353 ) ( 3547 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

2400

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 617 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 420 265
Інші доходи 2240 49 257
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 2801 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

68

 збиток 2295 ( ) ( 95 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -231 -257
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 163 ) ( 352 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1364 1825
Витрати на оплату праці 2505 602 293
Відрахування на соціальні заходи 2510 132 64
Амортизація 2515 31 32
Інші операційні витрати 2520 353 3457
Разом 2550 2482 5670

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки нi
Керівник Поповський О.М.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

471

0
Повернення податків і зборів 3005 12 0
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1225 11400
Надходження від повернення авансів 3020 50 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050 6123 7216
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 29 72
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2883 )

( 2187 )
Праці 3105 ( 439 ) ( 242 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 535 ) ( 688 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 257 ) ( 276 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 131 ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( 15174 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 3811 ) ( 4410 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 107 ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 136 -4000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 419 253
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 419 253
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 2343
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2343
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 555 -1404
Залишок коштів на початок року 3405 4430 5834
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 4985 4430

Примітки Нi
Керівник Поповський О.М.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Нi
Керівник Поповський О.М.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство"Страхова компанiя"Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25704 4010 6554 36268
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 25704 4010 6554 36268
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -163 -163
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -163 -163
Залишок на кінець року 4300 25704 4010 6391 36105

Примітки нi
Керівник Поповський О.М.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Облiкова полiтика
1.1. Основна дiяльнiсть.
Приватне Акцiонерне Товариство „Страхова Компанiя „Страховий Капiтал”(надалi –Страховик) є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає послуги iз обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Страховик у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства. Пiд час виконання своїх функцiй Страховик керується Конституцiєю України, Цивiльним Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України „Про страхування”, „Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг”, „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, „Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму”, та iншими нормативними актами Нацкомфiнпослуг України.
Страховик здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.
Фiнансова звiтнiсть Страховика складається на основi Облiкової полiтики, затвердженої наказом Голови Правлiння, Порядком складання фiнансових даних страховика, затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004р, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В структуру Страховика входить один самостiйний вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя), яка здiйснює операцiї, передбаченi Положенням про фiлiю та на пiдставi довiреностi, наданої Головою Правлiння керiвнику фiлiї. У 2016 роцi Сумська фiлiя ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" дiяльнiсть не здiйснювала.
Страховик перед собою ставить мету в повнiй мiрi задовольнити потреби клiєнтiв в якiсному обслуговуваннi, наданнi фiнансових послуг.
1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових актах Нацкомфiнпослуг України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Страховик керується принципами достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Основою оцiнок активiв та зобов’язань, що застосовувалися пiд час складання фiнансових звiтiв є iсторична (первiсна) вартiсть, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв .
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Страховика, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Страховик визнає фiнансовi та страховi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю, або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.
Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня поточного року. Звiтний перiод – з 01 сiчня по 31 грудня року.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Страховика є нацiональна валюта України- гривня. Фiнансова звiтнiсть Страховика складається в тисячах гривень.
1.3. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Страховик не складає консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку iз вiдсутнiстю вкладень в дочiрнi пiдприємства.
1.4. Цiннi папери у портфелi Страховика
У портфелi Страховика облiковуються цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом незначного перiоду часу. На дату балансу цiннi папери оцiнюються по первиннiй вартостi.
1.5. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв (крiм необоротних матерiальних активiв) та нематерiальних активiв Страховик нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу .Норми амортизацiї застосовуються до вартостi, що амортизується, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною та лiквiдацiйною вартiстю об’єкта. Як правило, лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Лiквiдацiйну вартiсть встановлює комiсiя пiд час введення в експлуатацiю. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % вартостi.
1.6. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оприбутковуються Страховикам за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi у розмiрi 100% вартостi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання та норми амортизацiї визначаються при купiвлi нематерiального активу. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв нестандартнi, строк використання встановлюється спецiальною комiсiєю, що фiксується у вiдповiдному Актi.

Продовження тексту приміток

Строк корисного використання нематерiальних активiв вiд його використання на наприкiнцi кожного фiнансового року.
На 2017 року Страховик не змiнював норми амортизацiї.
1.7. Оперативний лiзинг(оренда)
Страховик у 2017 року у оперативний лiзинг основнi засоби i нематерiальнi активи не надавав .
1.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Протягом 2017 року Страховиком не здiйснювалось операцiй з надання або отримання основних засобiв у фiнансовий лiзинг.
1.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття
Протягом 2017 року Страховиком не облiковувалися довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття.
1.10. Припинена дiяльнiсть
У 2016 роцi Страховик не припиняв здiйснення окремих видiв дiяльностi, якi має право виконувати вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
1.11. Похiднi фiнансовi iнструменти
У 2017 року Страховиком не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами).
1.12. Податок на прибуток
У 2017 року Податковим Кодексом України на 2017 рiк ставка податку на прибуток склала 18%, згiдно даних бухгалтерського облiку. А також податок на дохiд Страховика- 3% вiд валових страхових премiй.
1.13. Страховi Контракти
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4 , страховий контракт це контракт, згiдно з яким одна сторона (Страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю власниковi полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Протягом 2017 року Страховиком було укладено страхових контрактiв на суму 7697,1 тис. грн. по добровiльному та обов’язковому страхуванню.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй:
- чи вiдбудеться страховий випадок
- коли вiн вiдбудеться, або
- скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться.
Визначення страхового контракту посилається на ризик, який Страховик приймає вiд власника страхового полiсу. Iншими словами, страховий ризик- це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiсу страховику. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться строк їхньої дiї.
Для визначення чи вiдповiдає контракт визначенню страховий, страховик використовує наведений далi алгоритм :
1.1визначити сценарiй (МСФЗ 4 .Б2-Б4)
1.2встановити, що страховий випадок негативно впливає на застраховану особу (МСФЗ 4 Б13)
1.3визначити сценарiй, за якого може вiдбутися страховий випадок (МСФЗ 4 Б23)
1.4визначити суму до сплати застрахованiй особi у разi настання страхового випадку (МСФЗ 4.Б23-Б24)
1.5визначити iнший сценарiй, за якого страховий випадок не настає (МСФЗ 4.Б24)
1.6встановити що сценарiй, про який йдеться в п. 1.5, також має комерцiйну сутнiсть (МСФЗ 4Б23)
1.7визначити суму виплати застрахованiй особi згiдно з п. 1.59МСФЗ 4 Б24)
1.8порiвняти суми за пунктами 1.5 та 1.8.За необхiднiстю, врахувати вартiсть грошей у часi, тобто порiвняти актуарнi та фiнансовi еквiваленти (МСФЗ 4.Б23)
1.9 встановити , чи є сума за пунктом 1.5 значно вищою, нiж за пунктом 1.8 (МСФЗ 4.Б23)
2.0 якщо сума за п. 1.5 є значно вищою, контракт є страховим контрактом
2.Основнi засоби
Основнi засоби та нематерiальнi активи належать Страховику на правi власностi, та вiдображенi у балансi за 2017 рiк.
Страховик у 2017 роцi не проводив переоцiнку основних засобiв у зв’язку з тим, що їх балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася б вiд їх справедливої (ринкової, переоцiненої) вартостi на дату балансу. До того ж, Облiкова полiтика Страховика передбачає застосування методу (iсторичної) вартостi пiд час оцiнки основних засобiв.
3.Фiнансовi iнвестицiї

Продовження тексту приміток

Цiннi папери на балансi Страховика вiдображенi за первiсною вартiстю.
4.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Страховика розмiщенi на поточних на депозитних рахунках банкiв з дотриманням умов безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. Залишок на початок перiоду 4430 тис. грн. на кiнець перiоду 4985 тис. грн.
5.Дебiторська заборгованiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги складає 2822 тис. грн., iншої поточної заборгованостi – 12218тис. грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
6.Власний капiтал
Статутний капiтал складає 25704 тис. грн.. Кiлькiсть акцiй складає – 2570400 штук за номiнальною вартiстю 10 грн. за акцiю. Протягом звiтного перiоду Страховик не здiйснював додаткового випуску акцiй. Всi випущенi акцiї є простими i надають акцiонерам наступнi права :
- брати участь в управлiннi справами Страховика в порядку, зазначеним чинним законодавством України та Статутом
- брати участь у розподiлi прибутку та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Страховика в обсягах, визначеному чинним законодавством України
- вiдчужувати акцiї Страховика в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України
- iншi права згiдно iз Статутом та чинним Законодавством України
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
тис. грн
01.01.2017 31.12.2017
Зареєстрований капiтал 25704 25704
Резервний капiтал 4010 4010
Нерозподiлений прибуток
( непокритий збиток ) 6554 6391
Збиток за 12 мiсяцiв 2017 року склав 163 тис. грн. у зв’язку з меншими страховими платежами нiж у 2016 роцi.
7. Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2017 року поточнi зобов’язання вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю та складають 848 тис. грн. З них поточна кредиторська заборгованiсть по поточних забезпеченнях 47 тис.грн.,поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги скала -47 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами склала-404 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом-273 тис. грн.,у т.ч. по податку на прибуток -231 тис. грн.
8. Страховi резерви
При формуваннi резервiв використовується метод 100% надходжень сум страхових платежiв. При формуваннi страхових резервiв дотримуватись статтi 31 Закону України „Про страхування”. Обраний метод формування резерву незароблених премiй „1/365 „pro rata temporis”здiйснюється у програмi 1С у автоматичному режимi на кожну дату, за кожним договором.
Формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Формування та облiк резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється iз застосуванням методу фiксованого вiдсотка.
Формування резерву коливань збитковостi регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Страховi резерви розмiщенi вiдповiдно до ст. 31 ЗУ „ Про страхування” з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та представленi визначеними законодавством актами.
До iнших резервiв ( код рядка 1435) у балансi за 12 мiсяцiв 2015 року вiдображена сума резерву коливань збитковостi.
Страховi резерви (код рядка 1530) балансу складається :
- резерв незароблених премiй (код рядка 1533)
- резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (код рядка 1532 )
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (код рядка 1532)
ПрАТ «СК «Страховий Капiтал» є дiючим членом МТСБ України, та здiйснює страхування Цивiльної вiдповiдальностi транспортних засобiв згiдно лiцензiї серiя АЕ № 293920. До залишкiв коштiв у централiзованих страхових фондiв належить сума 5141 тис. грн. (код рядка 1065) – вiдрахування до Фонду захисту потерпiлих та Фонду попереджувальних заходiв, що пiдтверджено iнформацiйнiй довiдкою МСТБУ станом на 31.12.2017 року.
9.Результат страхової та iншої дiяльностi
Протягом звiтного перiоду страховик уклав страховi контракти за добровiльним та обов’язковими видами страхування згiдно отриманих лiцензiй. За 12 мiсяцiв 2017 року

Продовження тексту приміток

прiоритетним напрямком страхування було страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв що склало
95 % вiд усiх видiв страхових платежiв .На жаль цей вид страхування не є прибутковим. За 12 мiсяцiв 2017 року Страховик отримав 163 тис. грн. збиткiв. Для подальшого розвитку Страховик буде намагатися бiльше розвивати iншi види страхування згiдно наявних лiцензiй, щоб забезпечити стабiльне та прибуткове iснування.


Голова Правлiння О.М.Поповський

Головний бухгалтер В.О.Коротич