Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Цiмерман Володимир Орестович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.03.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32206908
4. Місцезнаходження
Шевченкiвський район, 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка,33Б,оф.36
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 462-59-49 (044) 462-59-49
6. Електронна поштова адреса
office@scapital.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Ведомостi НКЦПФР" 61   30.03.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці scapital.kiev.ua в мережі Інтернет 30.03.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдповiдно до п1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р не заповнювалась наступна iнформацiя :
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про рейтингове агенство;
- iнформацiя про засновникiв та/ або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- iнформацiя про дивiденти;
- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
-iнформацiя про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв;
насткпна iнформацiя не заповнюється з таких причин:
1) iнформацiя про облiгацiї емiтента- емiтент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
2) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- емiтент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;
3) iнформацiя про похiднi цiннi папери- емвтент не випускав похiднi цiннi папери протягом року;
4) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду- викуп власних акцiй не вiдбувався;
5) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть; реалiзованої продукцiї не заповнювалось у зв'язку з тим що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не належить до компанiй, дохiд (виручка) яких вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає бiльше, нiж 5 млн.грн.;
6) вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного року- не виникала особлива iнформацiя;
7) iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
8) Роздiл"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
9) iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) , права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
10) iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
11) iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи;
12) основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
13) iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
14) iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН- не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
15) розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
16) Правила ФОН- не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
17) Рiчна фiнансова звiтнiсть- емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiд повiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
18) Звiт про стан нерухомостi (при закритому( приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва) не заповнювався, оскiльки протягом 2014 року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта житлового будiвництва.
У складi посадових осiб емiтента має ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 2 посади: (Голова Ревiзiйної комiсiї та Член Ревiзiйної комiсiї ), але iнформацiя щодо цих посадових осiб не розкривалася, оскiльки посади вакантнi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№303209
3. Дата проведення державної реєстрації
24.09.2002
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
25704000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування,крiм страхування життя
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забеспечення
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
10. Органи управління підприємства
"Iнформацiю про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк Михайлiвський"
2) МФО банку
380935
3) поточний рахунок
26506300314201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медичне страхування(безперервне страхування здоров'я) АВ594331 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) АВ 594323 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу) АВ 595324 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 595325 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування майна(iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ 595326 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування цiвiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи перевiзника) АВ 595332 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачено пунктами 12-14 цiєї статтi) АВ 594327 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АВ 594328 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування медичних витрат АВ 594329 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 594334 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ 595330 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв АВ 594445 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ 594333 17.02.2012 Державна Комiсiя з Регулювання Ринкiв Фiнансових послуг України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiмерман Володимир Орестович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища(київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, квалiфiкацiя -юрист)
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Автомобiльний клуб України "-Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 необмежений
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обв'язки згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не нажається акцiонерним товариством вiдповiдно пункту 1 пiдпункту 8) чпстини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались, було прийняте рiшення вiдповiдно до Протоколу №01/14 загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014року Голову Правлiння не змiнювали.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи -12 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: генеральний директор, тов "Автомобiльний клуб України".Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротич Веронiка Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища (МЕГИ, економiст)
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Українськi резерви" -головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2012 не обмежений
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обв'язки згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не нажається акцiонерним товариством вiдповiдно пункту 1 пiдпункту 8) чпстини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувалНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи -16 рокiв.Посади, якi обймала особа протягом своєї останньої дiяльностi: Головний бухгалтер ПрАТ "СК "Українськi резерви".Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драло Тетяна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища(Київський iнститут народного господарства, квалiфiкацiя-економст)
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК"СКIФ" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 не обмежений
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обв'язки згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не нажається акцiонерним товариством вiдповiдно пункту 1 пiдпункту 8) чпстини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувалНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи -27 рокiв.Посади, якi обймала особа протягом своєї останньої дiяльностi: Головний бухгалтер ПрАТ "СК "СКIФ".Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iзотова Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Капiтал сервiс"-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 не обмежений
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обв'язки згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не нажається акцiонерним товариством вiдповiдно пункту 1 пiдпункту 8) чпстини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувалНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи -7 рокiв.Посади, якi обймала особа протягом своєї останньої дiяльностi: Директор ТОВ "Капiтал сервiс"".Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончаров Едуард Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй"-генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 не обмежений
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обв'язки згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не нажається акцiонерним товариством вiдповiдно пункту 1 пiдпункту 8) чпстини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувалНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи -22 рока.Посади, якi обймала особа протягом своєї останньої дiяльностi: Генеральний директор ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй".Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.00004 642601 25.00004 0 0
Голова Наглядової Ради Драло Тетяна Iванiвна н/д н/д н/д 408 0.01587 408 0.01587 0 0
Усього 643009 25.01627 643009 25.01627 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Капiтал сервiс" 32828110 03150 Україна Печерський Київ вул.Лабораторна,11 423460 16.474479 423460 16.474479 0 0
Товариство з Обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" 30057700 03150 Україна Печерський Київ вул.Лабораторна,11 1503512 58.493308 1503512 58.493308 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.00004 642601 25.00004 0 0
Усього 2569573 99.967827 2569573 99.967827 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 99.98413
Опис По питанням 1-4 порядку денного слухали:
Пропозицiю Гордiєнко Т.В. про обрання Головою Зборiв Цiмермана В.О. (за уповноваженням Голови Наглядової ради Драло Т.I.), Секретарем Зборiв – Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати головою зборiв Цiмермана В.О., секретарем зборiв – Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Цiмермана В.О.: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Савельєвої Л.Г.: Затвердити порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Голови Загальних Зборiв акцiонерiв;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв;
3. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв;
5. Звiт Голови Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства про результати роботи Товариства за 2013р.;
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014р.;
7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013р.;
8. Про затвердження рiшень Наглядової Ради Товариства;
9. Про вiдкликання та обрання керiвних у т.ч. виконавчих органiв Товариства;
10. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради Товариства;
11. Про вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства;
12. Iншi питання.
Порядок денний попередньо затверджений Головою Наглядової ради.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити вищезазначений порядок денний.
По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Звiт Голови Правлiння - Цiмермана Володимира Орестовича про результати роботи Товариства у 2013 роцi.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати роботи у 2013 роцi.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Правлiння та Ревiзора Товариства про результати роботи у 2013 роцi.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Товариства - Цiмермана Володимира Орестовича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк, який повiдомив, що вказана звiтнiсть подана належним чином до Нацкомфiнпослуг та представлена на затвердження Загальних зборiв.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2013 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014р. як такi, що вiдповiдають напрямку дiяльностi Товариства у контекстi розвитку програм страхування та збiльшення доходiв шляхом запровадження та вдосконалення методiв реалiзацiї страхових продуктiв.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк, а також основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014р.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який проiнформував про розмiр чистого прибутку одержаного Товариством у 2013 роцi та про те, що у зв’язку з глобальною фiнансовою кризою, загальним скрутним становищем страхового ринку в Українi та погiршенням фiнансово-економiчного стану страхових компанiй є недоцiльним розподiляти суму чистого прибутку та нараховувати та виплачувати акцiонерам дивiденди. В даному випадку бiльш корисливим для Товариства буде направити чистий прибуток одержаний Товариством в 2013 роцi, в резервний фонд Товариства - 5% та на накопичення нерозподiленого прибутку (для покращення фiнансово-економiчного стану Товариства, покриття можливих збиткiв) – 95%.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.:
1. Не розподiляти прибуток одержаний Товариством у 2013 роцi, не нараховувати та не виплачувати акцiонерам дивiденди за 2013 рiк.
2. Направити прибуток одержаний Товариством в 2013 роцi, в резервний фонд Товариства у розмiрi 5% та на накопичення нерозподiленого прибутку (для покращення фiнансово-економiчного стану Товариства, покриття можливих збиткiв) у розмiрi 95%.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
1. Не розподiляти прибуток одержаний Товариством у 2013 роцi, не нараховувати та не виплачувати акцiонерам дивiденди за 2013 рiк.
2. Направити прибуток одержаний Товариством в 2013 роцi, в резервний фонд Товариства у розмiрi 5% та на накопичення нерозподiленого прибутку (для покращення фiнансово-економiчного стану Товариства, покриття можливих збиткiв) у розмiрi 95%.
По восьмому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який надав на ознайомлення та зазначив доцiльнiсть затвердження рiшень Наглядової ради за звiтний перiод.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
По питанню 9-11 порядку денного слухали:
Гордiєнко Т.В., який зазначив, що в зв’язку з вiдсутнiстю необхiдностi та задовiльною роботою Наглядової ради Товариства не змiнювати її персональний склад (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Не змiнювати персональний склад Наглядової ради Товариства (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
По 11 питанню порядку денного слухали:
Гордiєнко Т.В., який доповiв, що вiдповiдно до вимог законодавства, необхiдно призначити Ревiзора Товариства. На дану посаду строком на три роки було запропоновано призначити Данiлову Любов Iгорiвну.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Призначити на посаду Ревiзора Товариства строком на три роки Данiлову Любов Iгорiвну.
По 12 питанню порядку денного слухали:
Гордiєнко Т.В., який доповiв, що вiдповiдно до вимог законодавства, необхiдно внести змiни та викласти п. 9.3.1. Статуту товариства в новiй редакцiї, а саме: «Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, його фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств здiйснюється Ревiзором Товариства, який обирається Загальними зборами акцiонерiв на 3 (три) роки. Ревiзор Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Ревiзором Товариства не може бути член Правлiння Товариства, член Наглядової ради Товариства та iншi посадовi особи органiв управлiння Товариства».
Також Гордiєнко Т.В. запропонував надати право пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства – Головi Правлiння Цiмерману В.О.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Внести змiни та викласти п. 9.3.1. Статуту товариства в новiй редакцiї, а саме: «Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, його фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств здiйснюється Ревiзором Товариства, який обирається Загальними зборами акцiонерiв на 3 (три) роки. Ревiзор Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Ревiзором Товариства не може бути член Правлiння Товариства, член Наглядової ради Товариства та iншi посадовi особи органiв управлiння Товариства».
Також вирiшено надати право пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства – Головi Правлiння Цiмерману В.О.
Порядок денний вичерпаний.
Заперечень щодо ведення Зборiв не надiйшло.
Збори оголошуються закритими.

ПIДПИСИ:
Голова Зборiв Товариства Цiмерман В.О.

Секретар Зборiв Товариства Гордiєнко Т.В.

Голова Реєстрацiйної комiсiї Цiмерман В.О.

Голова Лiчильної комiсiї Шкромида Ю.В.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.04.2007 178/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA1015321003 Документарні іменні 10 2570400 25704000.00 100
Опис У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 85 80 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інші 17 14 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 102 94
Опис На кiнець первiсна вартiсть основних засобiв склала 231 тис. грн., знос 137 тис. грн, нарахован знос- 24тис. грн. Право на використання майном не обмежена.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 36992 38287
Статутний капітал (тис. грн.) 0 25704
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25704 25704
Опис Вартiсть чистих активiв дорiвнює: форма 1"Баланс" актив( роздiл1+ роздiл 2+роздiл3)- пасив(роздiл2+роздiл3+роздiл4+роздiл5) на 31 грудня 2014 року= 36992тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв на кiнець перiоду перевищує розмiр статутного капiталу на 11288 ти. грн, що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства (ст155 "Статутний Капiтал Акцiонерного товариства" п2.5 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 7000 X X
Усього зобов'язань X 7000 X X
Опис: Дата виникнення зобов'язень- 31.12.2014 року, дата погашення -05.01.2015року

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АК"Аудит бюро"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011,м.Київ,вул.Гусовського 4А,оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3027 26.09.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АК"Аудит бюро"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011,м.Київ,вул.Гусовського 4А,оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3027 26.09.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Висновки щодо фiнансових звiтiв
Вступ
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «Страховий Капiтал», що включають Баланс (звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал станом на 31 грудня 2014 року, а також Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (що складаються зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток), з метою надання впевненостi,що зазначена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання, яка мiстить достатнi та загальнi принципи для розробки та застосування облiкових полiтик з метою висловлення думки про те, чи надає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиву та достовiрну iнформацiю вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до концептуальної основи для складання фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора та обсяг аудиторської перевiрки
Зобов’язанням аудиторiв є висловлення думки щодо зазначених вище форм фiнансової звiтностi за 2014 рiк, виходячи з результатiв аудиту.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до:
- Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №122/2 вiд 18.04.2003р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з 2003 р.;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,огляду, iншого надання впевненостi, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №304/1 вiд 24.12.2014р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з травня 2014 р.;
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;
- Цивiльного Кодексу України (стаття 162, 155);
- Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг " № 2664-14 вiд 23.02.2006 р.
- - Закону України "Про страхування" № 85/96-ВР вiд 07.03.1996 р.
- Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi у сферi ринку фiнансових послуг.
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
- Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi, що розробленi з метою забезпечення реалiзацiї положень Стратегiї застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в Українi, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2007 № 911-р, та з урахуванням положень законодавства України i Європейського Союзу для забезпечення єдиного пiдходу до розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах (фiнансовiй звiтностi) страховикiв та форм фiнансової звiтностi страхових компанiй за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Мiжнароднi стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у вiдношеннi того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур, що проводяться пiд час аудиту, залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi щодо оцiнки ризикiв наявностi суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi, зумовлених шахрайством або помилками. Здiйснюючи цi оцiнки ризику, аудитор виходить з його розумiння системи внутрiшнього контролю, необхiдної для пiдготовки та справедливого подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiряється, та на пiдставi цього розробляє аудиторськi процедури, необхiднi для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi, але не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства.
Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi та вiдповiдностi використаної облiкової полiтики.
Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля цього пiдписання i до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi компанiї.
Аудит передбачав вибiркову перевiрку документацiї, яка пiдтверджує суми i показники фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. Шляхом тестування аудиторами перевiрена iнформацiя, що пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi.
Для здiйснення аудиту використовувались засновницькi документи, лiцензiї i дозволи на вiдповiдну дiяльнiсть, бухгалтерськi регiстри синтетичного i аналiтичного облiку, первиннi документи. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки статей балансу згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).
Iнформацiя, що мiститься в наших звiтах, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, що були наданi аудиторам керiвником та працiвниками компанiї, яка вважається надiйною i достовiрною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висновок:
На нашу думку, фiнансовi звiти достовiрно в усiх суттєвих аспектах представляють фiнансовий стан ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, на 31 грудня 2014 року, його сукупнi доходи за 2014 рiк, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законiв України.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ та Методичних рекомендацiй вiд 24.10.2007 № 911-р iнформацiя вважається суттєвою, якщо її нерозкриття або недостовiрне подання може мати вплив на економiчнi рiшення користувачiв фiнансової звiтностi.
27.02.2015 року.

Фiнансовi звiти загального призначення ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, пiдтверджує аудиторська компанiя ТОВ «АК «Аудит Бюро»
Свiдоцтво №3027 видане аудиторською палатою України 26.09.2002 р. чинне до 05.07.2017 р.
Адреса: 01011, м.Київ, вул.Гусовського 4А, оф.2.
Директор, к.т.н.
Сертифiкат аудитора серiї А
№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р. Л.В.Недужко

Виконавець Л.П. Ковальова
Сертифiкат аудитора серiї А
№ 001711 виданий 24.11.1994 р., чинний до 24.11.2018 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової Ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) У складi Наглядової Ради комiтети не створювались


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Перевiрка не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi не плануємо

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу(принципiв, правил) копоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
нiКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 96220
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Київ, б-р Т.Шевченка,33Б ,оф.36
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 151 137 0
первісна вартість 1001 210 210 0
накопичена амортизація 1002 59 73 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 102 94 0
первісна вартість 1011 229 231 0
знос 1012 127 137 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 15679 14020 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 3608 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 15932 17859 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 75 75 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 114 135 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

89

0

0
з бюджетом 1135 60 45 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 614 615 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23928 21167 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 3615 3615 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7835 7088 0
Готівка 1166 27 27 0
Рахунки в банках 1167 7808 7061 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 36330 32740 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 52262 50599 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25704 25704 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4010 4010 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7510 7278 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 37224 36992 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 123 45 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 6811 6320 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 4014 3178 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 1734 2633 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 1063 509 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 6934 6365 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 217 16 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1 1 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 42 9 0
за розрахунками з оплати праці 1630 15 19 0
за одержаними авансами 1635 7800 7000 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 138 0
Поточні забезпечення 1660 29 59 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 8104 7242 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 52262 50599 0

Примітки несає
Керівник Цiмерман В.О.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 4311 4417
Премії підписані, валова сума 2011 5210 4165
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 899 -252
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -53 ) ( -115 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2425 ) ( 1424 )
Валовий:
 прибуток

2090

1833

2878
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 1392 1655
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 239 58
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -1240 ) ( -934 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( -1601 )
Інші операційні витрати 2180 ( -732 ) ( -600 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1492

1456
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 45 7
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1658 ) ( 1171 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

292
 збиток 2295 ( -121 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -111 -123
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

169
 збиток 2355 ( -232 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -232 169

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 908 180
Витрати на оплату праці 2505 222 215
Відрахування на соціальні заходи 2510 86 97
Амортизація 2515 24 22
Інші операційні витрати 2520 732 2620
Разом 2550 1972 3134

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складений за Мiжнародними стандартами бухгалтерської зiтностi
Керівник Цiмерман В.О.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 10
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4510 36107
Надходження від повернення авансів 3020 0 2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 5311 4132
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 955 1031
Інші надходження 3095 232 139
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5406 )

( 4107 )
Праці 3105 ( 188 ) ( 195 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 18 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 238 ) ( 90 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 214 ) ( 54 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 24 ) ( 36 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5303 ) ( 32815 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 661 ) ( 897 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4 ) ( 1289 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -792 2010
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 45 7
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 45 7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -747 2017
Залишок коштів на початок року 3405 7835 5818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 7088 7835

Примітки Звiт складений за Мiжнародними стандартами бухгалтерської зiтностi
Керівник Цiмерман В.О.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Немає
Керівник Цiмерман В.О.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25704 0 0 4002 7518 0 0 37224
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 8 -8 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 25704 0 0 4010 7510 0 0 37224
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -232 0 0 -232
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -232 0 0 -232
Залишок на кінець року 4300 25704 0 0 4010 7278 0 0 36992

Примітки Баланс складений за Мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi.
Керівник Цiмерман В.О.
Головний бухгалтер Коротич В.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Облiкова полiтика
1.1. Основна дiяльнiсть.
Приватне Акцiонерне Товариство „Страхова Компанiя „Страховий Капiтал”(надалi –Страховик) є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає послуги iз обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Страховик у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства. Пiд час виконання своїх функцiй Страховик керується Конституцiєю України, Цивiльним Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України „Про страхування”, „Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг”, „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, „Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму”, та iншими нормативними актами Нацкомфiнпослуг України.
Страховик здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.
Фiнансова звiтнiсть Страховика складається на основi Облiкової полiтики, затвердженої наказом Голови Правлiння, Порядком складання фiнансових даних страховика, затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004р, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В структуру Страховика входять п’ять самостiйних вiдокремлених фiлiй, якi здiйснюють операцiї, передбаченi Положенням про фiлiю та на пiдставi довiреностi, наданої Головою Правлiння керiвникам фiлiй.
Ведення статутної дiяльностi забезпечується на рiвнi усiх структурних пiдроздiлiв Страховика.
Страховик перед собою ставить мету в повнiй мiрi задовольнити потреби клiєнтiв в якiсному обслуговуваннi, наданнi фiнансових послуг.
1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових актах Нацкомфiнпослуг України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Страховик керується принципами достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Основою оцiнок активiв та зобов’язань, що застосовувалися пiд час складання фiнансових звiтiв є iсторична (первiсна) вартiсть, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв (цiннi папери).
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Страховика, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Страховик визнає фiнансовi та страховi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю, або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.

Продовження тексту приміток

Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня поточного року. Звiтний перiод – з 01 сiчня по 31 грудня року.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Страховика є нацiональна валюта України- гривня. Фiнансова звiтнiсть Страховика складається в тисячах гривень, з одним десятковим знаком.
1.3. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Страховик не складає консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку iз вiдсутнiстю вкладень в дочiрнi пiдприємства.
1.4. Цiннi папери у портфелi Страховика
У портфелi Страховика облiковуються цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом незначного перiоду часу. На дату балансу цiннi папери оцiнюються по первиннiй вартостi.
1.5. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, за винятком групи основних засобiв „Будинки та споруди”, що оцiнюються за переоцiненою вартiстю.

Амортизацiя основних засобiв (крiм необоротних матерiальних активiв) та нематерiальних активiв Страховик нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу .Норми амортизацiї застосовуються до вартостi, що амортизується, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною та лiквiдацiйною вартiстю об’єкта. Як правило, лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Лiквiдацiйну вартiсть встановлює комiсiя пi час введення в експлуатацiю. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % вартостi.
1.6. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оприбутковуються Страховикам за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання та норми амортизацiї визначаються при купiвлi нематерiального активу. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв нестандартнi, строк використання встановлюється спецiальною комiсiєю, що фiксується у вiдповiдному Актi. Строк корисного використання нематерiальних активiв вiд його використання на наприкiнцi кожного фiнансового року.
На 2014 року Страховик не змiнював норми амортизацiї.
1.7. Оперативний лiзинг(оренда)
Страховик у 2014 року у оперативний лiзинг основнi засоби i нематерiальнi активи не надавав .
1.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Протягом 2014 року Страховиком не здiйснювалось операцiй з надання або отримання основних засобiв у фiнансовий лiзинг.

Продовження тексту приміток

1.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття
Протягом 2014 року Страховиком не облiковувалися довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття.
1.10. Припинена дiяльнiсть
У 3 кварталi 2014 року Страховик не припиняв здiйснення окремих видiв дiяльностi, якi має право виконувати вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
1.11. Похiднi фiнансовi iнструменти
У 2014 року Страховиком не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами).
1.12. Податок на прибуток
У 2014 року Податковим Кодексом України на 2014 рiк ставка податку на прибуток склала 18%. А також податок на дохiд Страховика- 3% вiд валових страхових премiй.
1.13. Страховi Контракти
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4 , страховий контракт це контракт, згiдно з яким одна сторона (Страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю власниковi полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Протягом 2014 року Страховиком було укладено страхових контрактiв на суму 5210,2 тис. грн. по добровiльному та обов’язковому страхуванню.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй:
- чи вiдбудеться страховий випадок
- коли вiн вiдбудеться, або
- скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться.
Визначення страхового контракту посилається на ризик, який Страховик приймає вiд власника страхового полiсу. Iншими словами, страховий ризик- це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiсу страховику. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться строк їхньої дiї.
Для визначення чи вiдповiдає контракт визначенню страховий, страховик використовує наведений далi алгоритм :
1.1визначити сценарiй (МСФЗ 4 .Б2-Б4)
1.2встановити, що страховий випадок негативно впливає на застраховану особу (МСФЗ 4 Б13)
1.3визначити сценарiй, за якого може вiдбутися страховий випадок (МСФЗ 4 Б23)
1.4визначити суму до сплати застрахованiй особi у разi настання страхового випадку (МСФЗ 4.Б23-Б24)
1.5визначити iнший сценарiй, за якого страховий випадок не настає (МСФЗ 4.Б24)
1.6встановити що сценарiй, про який йдеться в п. 1.5, також має комерцiйну сутнiсть (МСФЗ 4Б23)
1.7визначити суму виплати застрахованiй особi згiдно з п. 1.59МСФЗ 4 Б24)
1.8порiвняти суми за пунктами 1.5 та 1.8.За необхiднiстю, врахувати вартiсть грошей у часi, тобто порiвняти актуарнi та фiнансовi еквiваленти (МСФЗ 4.Б23)
1.9 встановити , чи є сума за пунктом 1.5 значно вищою, нiж за пунктом 1.8 (МСФЗ 4.Б23)
2.0 якщо сума за п. 1.5 є значно вищою, контракт є страховим контрактом

2.Основнi засоби
Основнi засоби та нематерiальнi активи належать Страховику на правi власностi, та вiдображенi у балансi за 2014 року.
Страховик у 2014 року не проводив переоцiнку основних засобiв та нематерiальних активiв у зв’язку з тим, що їх балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася б вiд їх справедливої (ринкової, переоцiненої) вартостi на дату балансу. До того ж, Облiкова полiтика Страховика передбачає застосування методу (iсторичної) вартостi пiд час оцiнки основних засобiв i нематерiальних активiв. Страховик на 31.12.2014 року не визнав збиткiв вiд зменшення корисностi за основними засобами.
3.Фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнасовi iнвестицiї та Поточнi фiнансовi iнвестицiї ( на кiнець звiтного перiоду)
Види iнвестицiй ЄДРПОУ Термiн вкладень Сума вкладень Примiтки

кiнець
початок
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та поточнi фiнансовi iнвестицiї Х Х Х 17635 Х
Акцiї: 11966
Азовсталь 00191158 05.07.2006 250 2-й рiвень лiстингу
Бiотекiнвест 35570128 11.11.2008 540
Буденергометал 32381767 11.11.2004 239
Елiт iнцест проект 38450233 25.06.2013 1056 2-й рiвень лiстингу
Пересувна механiзована колона №20 01354148 25.06.2013 1056
Агрофосфат 36633213 25.09.2012 8190 2-й рiвень лiстингу
ДМЗ 00191164 14.02.2011 150
Татнафтогазпереробка 32918001 17.03.2008 400
Завод електрокерамiки 24734497 17.11.2004 20
Обленерговидобування 31891024 06.01.2006 125
Iпотечнi сертифiкати, у т.ч 788
Сучасний iнвестицiйний стандарт 34931038 27.09.2010 788
Цiннi папери на балансi Страховика вiдображенi за первiсною вартiстю.
4.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Страховика розмiщенi на поточних на депозитних рахунках банкiв з дотриманням умов безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. Залишок на початок перiоду 7835 тис. грн. на кiнець перiоду 7088 тис. грн.

Продовження тексту приміток

5.Дебiторська заборгованiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги складає 135 тис. грн., iз внутрiшнiх розрахункiв –615 тис. грн., iншої поточної заборгованостi – 21167 тис. грн., та за виданими авансами з бюджетом - 45тис.грн Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
6.Власний капiтал
Статутний капiтал складає 25704 тис. грн.. Кiлькiсть акцiй складає – 2570400 штук за номiнальною вартiстю 10 грн. за акцiю. Протягом звiтного перiоду Страховик не здiйснював додаткового випуску акцiй. Всi випущенi акцiї є простими i надають акцiонерам наступнi права :
- брати участь в управлiннi справами Страховика в порядку, зазначеним чинним законодавством України та Статутом
- брати участь у розподiлi прибутку та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Страховика в обсягах, визначеному чинним законодавством України
- вiдчужувати акцiї Страховика в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України
- iншi права згiдно iз Статутом та чинним Законодавством України
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
тис. грн
01.01.2014 31.12.2014
Зареєстрований капiтал 25704 25704
Резервний капiтал 4010 4010
Нерозподiлений прибуток
( непокритий збиток ) 7510 7278
Збиток за 12 мiсяцiв 2014 року склав 232 тис. грн. за рахунок збiльшення страхових виплат.
7. Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2014 року поточнi зобов’язання вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю та складають 7242 тис. грн. З них поточна кредиторська заборгованiсть по поточних забезпеченнях 59 тис.грн., по розрахунках зi страхування- 9 тис. грн., по розрахунках оплатi працi- 19 тис. грн. у зв’язку з строком оплати працi за звiтний перiод в наступному перiодi. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами склала – 7000 тис. грн.,поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги скала -16 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами склала-138 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом-1 тис. грн..
8. Страховi резерви
При формуваннi резервiв використовується метод 100% надходжень сум страхових платежiв. При формуваннi страхових резервiв дотримуватись статтi 31 Закону України „Про страхування”. Обраний метод формування резерву незароблених премiй
„1/365 „pro rata temporis”здiйснюється у програмi 1С у автоматичному режимi на кожну дату, за кожним договором.
Формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Формування та облiк резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється iз застосуванням методу фiксованого вiдсотка.
Формування резерву коливань збитковостi регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Страховi резерви розмiщенi вiдповiдно до ст. 31 ЗУ „ Про страхування” з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та представленi визначеними законодавством актами.
До iнших резервiв ( код рядка 1435) у балансi за 12 мiсяцiв 2014 року вiдображена сума резерву коливань збитковостi.
Страховi резерви (код рядка 1530) балансу складається :
- резерв незароблених премiй (код рядка 1533)
- резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (код рядка 1532 )
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (код рядка 1532)

9.Результат страхової та iншої дiяльностi
Протягом звiтного перiоду страховик уклав страховi контракти за добровiльним та обов’язковими видами страхування згiдно отриманих лiцензiй. За 12 мiсяцiв 2014 року прiоритетним напрямком страхування було страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв що склало
95 % вiд усiх видiв страхових платежiв .На жаль цей вид страхування не є прибутковим. За 12 мiсяцiв 2014 року Страховик отримав 232 тис. грн. збиткiв. Для подальшого розвитку Страховик буде намагатися бiльше розвивати iншi види страхування згiдно наявних лiцензiй, щоб забезпечити стабiльне та прибуткове iснування.


Голова Правлiння В.О.Цiмерман

Головний бухгалтер В.О.Коротич