Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Поповський О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.06.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32206908
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка,33б,примiщення36
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)462-59-49 (044)462-59-49
6. Електронна поштова адреса
office@scapital.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 24   06.02.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці scapital.kiev.ua в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Нет

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№303209
3. Дата проведення державної реєстрації
24.09.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
25704000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.22 Дiяльнiсть страхових брокерiв i агентiв
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забеспечення
10. Органи управління підприємства
Наглядовова Рада Загальнi сбори акцiонерiв Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26508455000223
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв АЕ № 293920 28.07.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту) морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багау (вантажобагажу) АЕ № 522600 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АЕ № 522601 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ № 522602 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ № 522603 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Медичне страхування (безперервнен страхування здоров'я) АЕ № 522604 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ № 522605 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ № 522606 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 522607 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 522607 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безсрокова
 
Страхування медичних витрат АЕ № 522608 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крвм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 522609 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 522610 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ № 522611 09.09.2014 Нацiонельна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Безстрокова
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ "Дайна"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31569653
4) місцезнаходження
01021, вул.Липська,19/7 кiмната50
5) опис
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" належить -9% частки у статутному капiталi
1) найменування
ТОВ "Молдiнг"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31516727
4) місцезнаходження
01025, м.Київ, вул.Велика Житомирська,40 кв.11
5) опис
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" належить -9% частки у статутному капiталi
1) найменування
ТОВ "Проект-Сервiс"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31567792
4) місцезнаходження
01021, м.Київ, вул.Липська,19/7 кiмната 48
5) опис
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" належить -9% частки у статутному капiталi
1) найменування
ТОВ "Фауст"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31567787
4) місцезнаходження
01021, м.Київ, вул.Грушевського,9 кв.66
5) опис
ПрАТ "СК "Страховий Капiтал" належить -9% частки у статутному капiталi

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАТ "ДА Система" 33498034 01021Україна Київ вул.Липська,19/7 кв.51 0.0004
ТОВ "Капiтал Сервiс" 32828110 03150Україна Київ вул.Лабораторна,11 16.0854
ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" 30057700 01004Україна Київ вул.Кропивницького,6 оф.12 58.4933
ВАТ ЗНВКIН "Стоквел Капiтал" 34239673 03150Україна Київ вул.Лабораторна,11 0.3890
ВАТ ЗНВКIН "Стоквел Капiтал" 34239673 03150Україна Київ вул.Лабораторна,11 0.3890
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Драло Тетяна Iванiвна н/д н/д н/д 0.0159
Кульченко Марина Iванiвна н/д н/д н/д 0.0159
Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 25.0000
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiмерман Володимир Орестович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища (Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ- квалiфiкацiя- юрист)
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Автомобiльний клуб України"-генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р Голову Правлiння не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 14 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротич Веронiка Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Українськi резерви"-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2012 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалос.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 20 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драло Тетяна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища(Київський iнститут народного господарства, квалiфiкацiя-економiст)
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "СКIФ"-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р Голову Наглядової Ради не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 30 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iзотова Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Капiтал сервiс"-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р Члена Наглядової Ради не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 7 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Тiмур Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiжрегiональний Центр фондових технологiй"- директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 необмежений
9) Опис
Повноваження згiдно Статуту.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди не надано, згiдно п.1 пп8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось, рiшення прийняте згiдно Протоколу № 01/15 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р секретаря Наглядової Ради не змiнювати.Непогашеної судимостi не має. Страж керiвної роботи- 15 рокiв.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.0000 642601 0 0 0
Голова Наглядової Ради Драло Тетяна Iванiвна н/д н/д н/д 408 0.0159 408 0 0 0
Усього 643009 25.0159 643009 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Капiтал сервiс" 32828110 03150 Україна м. Київ Печерський Київ вул.Лабораторна,11 413460 16.0854 413460 0 0 0
ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" 30057700 01004 Україна м. Київ Печерський Київ вул.Кропивницького,6 оф.2 1503512 58.4933 1503512 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Цiмерман Володимир Орестович н/д н/д н/д 642601 25.0000 642601 0 0 0
Усього 2569573 99.5787 2569573 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 99.5787
Опис Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович вiдкрив Збори та оголосив результати реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули на збори, а також про порядок голосування на Зборах - вiдкритий.
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право участi у загальних зборах: 6 (шiсть).
Кiлькiсть випущених акцiй : 2 570 400 шт.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв: 2 570 400 шт., або 100 %.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: немає.
Кiлькiсть привiлейованих акцiй: немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 570 400 шт.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 5 (п’ять).
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2 569 992 шт. (два мiльйона п’ятсот шiстдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев’яносто два), що становить 99,98413 % голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до законодавства України збори є правомочними.
Присутнi акцiонери Товариства:
Юридична особа - Закрите акцiонерне товариство «ДВ Система» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2015 року.
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжрегiональний центр фондових технологiй» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2015 року.
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КАПIТАЛ СЕРВIС» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2014 року.
Фiзична особа - Драло Тетяна Iванiвна.
Фiзична особа – Цiмерман Володимир Орестович.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проведена реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена Головою Наглядової ради, у складi Цiмермана В.О. (голова) та Шкромиди Ю.В.
Запрошенi:
Драло Тетяна Iванiвна як Голова Наглядової ради Товариства.
Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович.
Шкромида Юрiй Вiкторович, начальник юридичного управлiння Товариства.
Даний протокол є у т.ч. й протоколом про пiдсумки голосування.
По питанням 1-4 порядку денного слухали:
Пропозицiю Гордiєнко Т.В. про обрання Головою Зборiв Цiмермана В.О. (за уповноваженням Голови Наглядової ради Драло Т.I.), Секретарем Зборiв – Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати головою зборiв Цiмермана В.О., секретарем зборiв – Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Цiмермана В.О.: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Савельєвої Л.Г.: Затвердити порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Голови Загальних Зборiв акцiонерiв;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв;
3. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв;
5. Звiт Голови Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства про результати роботи Товариства за 2014р.;
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015р.;
7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014р.;
8. Про затвердження рiшень Наглядової Ради Товариства;
9. Про вiдкликання та обрання керiвних у т.ч. виконавчих органiв Товариства;
10. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради Товариства;
11. Про закриття фiлiалiв Товариства;
12. Iншi питання.
Порядок денний попередньо затверджений Головою Наглядової ради.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити вищезазначений порядок денний.
По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Звiт Голови Правлiння - Цiмермана Володимира Орестовича про результати роботи Товариства у 2014 роцi.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати роботи у 2014 роцi.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Правлiння та Ревiзора Товариства про результати роботи у 2014 роцi.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Товариства - Цiмермана Володимира Орестовича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, який повiдомив, що вказана звiтнiсть подана належним чином до Нацкомфiнпослуг та представлена на затвердження Загальних зборiв.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2014 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015р. як такi, що вiдповiдають напрямку дiяльностi Товариства у контекстi розвитку програм страхування та збiльшення доходiв шляхом запровадження та вдосконалення методiв реалiзацiї страхових продуктiв.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, а також основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015р.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який проiнформував про розмiр збитку отриманого Товариством у 2014 роцi та про те, що у зв’язку з глобальною фiнансовою кризою, загальним скрутним становищем страхового ринку в Українi та погiршенням фiнансово-економiчного стану страхових компанiй необхiдно бiльше придiлити увагу розвитку тих страхових послуг , якi найменш збитковi
Пропозицiя Цiмерман В.О..:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до його виконання.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до виконання цього плану.
По восьмому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який надав на ознайомлення та зазначив доцiльнiсть затвердження рiшень Наглядової ради за звiтний перiод.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
По питанню 9-10 порядку денного слухали:
Гордiєнко Т.В., який зазначив, що в зв’язку з вiдсутнiстю необхiдностi та задовiльною роботою Наглядової ради Товариства не змiнювати її персональний склад (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Не змiнювати персональний склад Наглядової ради Товариства (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
По одинадцятому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який зазначив, що в зв’язку з складною економiчною ситуацiєю краще закрити Донецький, Кременчуцький та Вишгородський фiлiал Товариства.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Закрити Донецький, Кременчуцький та Вишгородський фiлiал Товариства.
Порядок денний вичерпаний.
Заперечень щодо ведення Зборiв не надiйшло.
Збори оголошуються закритими.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 99.5787
Опис Голова Правлiння Цiмерман Володимир Орестович вiдкрив Збори та оголосив результати реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули на збори, а також про порядок голосування на Зборах - вiдкритий.
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право участi у загальних зборах: 6 (шiсть).
Кiлькiсть випущених акцiй : 2 570 400 шт.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв: 2 570 400 шт., або 100 %.
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: немає.
Кiлькiсть привiлейованих акцiй: немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 570 400 шт.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 5 (п’ять).
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2 569 992 шт. (два мiльйона п’ятсот шiстдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев’яносто два), що становить 99,98413 % голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до законодавства України збори є правомочними.
Присутнi акцiонери Товариства:
Юридична особа - Закрите акцiонерне товариство «ДВ Система» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2015 року.
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжрегiональний центр фондових технологiй» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2015 року.
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КАПIТАЛ СЕРВIС» в особi представника - Гордiєнко Тiмура Валерiйовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 23 квiтня 2014 року.
Фiзична особа - Драло Тетяна Iванiвна.
Фiзична особа – Цiмерман Володимир Орестович.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проведена реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена Головою Наглядової ради, у складi Цiмермана В.О. (голова) та Шкромиди Ю.В.
Запрошенi:
Драло Тетяна Iванiвна як Голова Наглядової ради Товариства.
Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович.
Шкромида Юрiй Вiкторович, начальник юридичного управлiння Товариства.
Даний протокол є у т.ч. й протоколом про пiдсумки голосування.
По питанням 1-4 порядку денного слухали:
Пропозицiю Гордiєнко Т.В. про обрання Головою Зборiв Цiмермана В.О. (за уповноваженням Голови Наглядової ради Драло Т.I.), Секретарем Зборiв – Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати головою зборiв Цiмермана В.О., секретарем зборiв – Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Цiмермана В.О.: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Шкромида Ю.В. (голова), Гордiєнко Т.В.
Пропозицiя Савельєвої Л.Г.: Затвердити порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Голови Загальних Зборiв акцiонерiв;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв;
3. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв;
5. Звiт Голови Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства про результати роботи Товариства за 2014р.;
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015р.;
7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014р.;
8. Про затвердження рiшень Наглядової Ради Товариства;
9. Про вiдкликання та обрання керiвних у т.ч. виконавчих органiв Товариства;
10. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради Товариства;
11. Про закриття фiлiалiв Товариства;
12. Iншi питання.
Порядок денний попередньо затверджений Головою Наглядової ради.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити вищезазначений порядок денний.
По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Звiт Голови Правлiння - Цiмермана Володимира Орестовича про результати роботи Товариства у 2014 роцi.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати роботи у 2014 роцi.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Правлiння та Ревiзора Товариства про результати роботи у 2014 роцi.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Товариства - Цiмермана Володимира Орестовича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, який повiдомив, що вказана звiтнiсть подана належним чином до Нацкомфiнпослуг та представлена на затвердження Загальних зборiв.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2014 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015р. як такi, що вiдповiдають напрямку дiяльностi Товариства у контекстi розвитку програм страхування та збiльшення доходiв шляхом запровадження та вдосконалення методiв реалiзацiї страхових продуктiв.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, а також основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015р.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який проiнформував про розмiр збитку отриманого Товариством у 2014 роцi та про те, що у зв’язку з глобальною фiнансовою кризою, загальним скрутним становищем страхового ринку в Українi та погiршенням фiнансово-економiчного стану страхових компанiй необхiдно бiльше придiлити увагу розвитку тих страхових послуг , якi найменш збитковi
Пропозицiя Цiмерман В.О..:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до його виконання.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
1. Скласти план розвитку страхових послуг згiдно усiх лiцензiй товариства та пiдготувати програми до виконання цього плану.
По восьмому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який надав на ознайомлення та зазначив доцiльнiсть затвердження рiшень Наглядової ради за звiтний перiод.
Пропозицiя Гордiєнко Т.В.: затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Затвердити наданi Головою Правлiння Цiмерманом В.О. рiшення Наглядової ради за звiтний перiод.
По питанню 9-10 порядку денного слухали:
Гордiєнко Т.В., який зазначив, що в зв’язку з вiдсутнiстю необхiдностi та задовiльною роботою Наглядової ради Товариства не змiнювати її персональний склад (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Не змiнювати персональний склад Наглядової ради Товариства (Голова Наглядової ради – Драло Тетяна Iванiвна), а також Правлiння Товариства (Голова Правлiння – Цiмерман Володимир Орестович).
По одинадцятому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння Цiмермана В.О., який зазначив, що в зв’язку з складною економiчною ситуацiєю краще закрити Донецький, Кременчуцький та Вишгородський фiлiал Товариства.
Результати голосування з даного питання:
«За» – 2 569 992 голосiв або 100% присутнiх на Зборах.
«Проти» – 0 голосiв.
«Утримались» – 0 голосiв.
Вирiшили:
Закрити Донецький, Кременчуцький та Вишгородський фiлiал Товариства.
Порядок денний вичерпаний.
Заперечень щодо ведення Зборiв не надiйшло.
Збори оголошуються закритими.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.04.2007 178/1/07 Державна комiсiя з цiнних парерiв та фондового ринку UA1015321003 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2570400 25704000 100
Опис В звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на завнiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лястингу/ делiстингу на фондових ринках не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 80 80 0 0 80 80
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інші 14 18 0 0 14 18
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 94 98 0 0 94 98
Опис На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв склала 259 тис. грн, знос 161 тис. грн. Право використання майна не обмежена.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 36620 38287
Статутний капітал (тис. грн.) 25704 25704
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25704 25704
Опис Вартiсть чистих активiв дорiвнює: ф.1 Баланс актив (р.1+ р.2+р.3) - ф.1 Баланс пасив (р.2+ р.3+р.4+р.5)
Висновок Вартiсть чистих активiв на кiнець перiоду перевищує розмiр Статутного капiталу на 10916 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного Законодавства (ст 155 "Статутний Капiтал Акцiонерних товариств" п 2.5 Лiцензiйних умов впровадження страхової дiяльностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АК "Аудит Бюро"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011, м.Київ, вул.Гусовського,4А, оф. 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3027 26.09.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** * АВ 000133 05.07.2017р
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудит Бюро"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011, м.Київ, вул.Гусовського,4А, оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3027 26.09.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** * АВ 000133 05.07.2017р
Текст аудиторського висновку (звіту)
Висновки щодо фiнансових звiтiв
Вступ
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «Страховий Капiтал», що включають Баланс (звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал станом на 31 грудня 2015 року, а також Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк (що складаються зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток), з метою надання впевненостi, що зазначена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання, яка мiстить достатнi та загальнi принципи для розробки та застосування облiкових полiтик з метою висловлення думки про те, чи надає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиву та достовiрну iнформацiю вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до концептуальної основи для складання фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора та обсяг аудиторської перевiрки
Зобов’язанням аудиторiв є висловлення думки щодо зазначених вище форм фiнансової звiтностi за 2015 рiк, виходячи з результатiв аудиту.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до:
- Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №122/2 вiд 18.04.2003р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з 2003 р.;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi, якi прийнятi Аудиторською палатою України (протокол засiдання №304/1 вiд 24.12.2014р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та пiдлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської дiяльностi до фiнансової звiтностi з травня 2014 р.;
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006р.;
- Цивiльного Кодексу України (стаття 162, 155);
- Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг " № 2664-14 вiд 23.02.2006 р.
- - Закону України "Про страхування"№ 85/96-ВР вiд 07.03.1996 р.
- Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi у сферi ринку фiнансових послуг.
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
- Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi, що розробленi з метою забезпечення реалiзацiї положень Стратегiї застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в Українi, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2007 № 911-р, та з урахуванням положень законодавства України i Європейського Союзу для забезпечення єдиного пiдходу до розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах (фiнансовiй звiтностi) страховикiв та форм фiнансової звiтностi страхових компанiй за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Мiжнароднi стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у вiдношеннi того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур, що проводяться пiд час аудиту, залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi щодо оцiнки ризикiв наявностi суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi, зумовлених шахрайством або помилками. Здiйснюючи цi оцiнки ризику, аудитор виходить з його розумiння системи внутрiшнього контролю, необхiдної для пiдготовки та справедливого подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiряється, та на пiдставi цього розробляє аудиторськi процедури, необхiднi для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi, але не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства.
Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi та вiдповiдностi використаної облiкової полiтики.
Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля цього пiдписання i до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi компанiї.
Аудит передбачав вибiркову перевiрку документацiї, яка пiдтверджує суми i показники фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р. Шляхом тестування аудиторами перевiрена iнформацiя, що пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi.
Для здiйснення аудиту використовувались засновницькi документи, лiцензiї i дозволи на вiдповiдну дiяльнiсть, бухгалтерськi регiстри синтетичного i аналiтичного облiку, первиннi документи. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки статей балансу згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).
Iнформацiя, що мiститься в наших звiтах, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, що були наданi аудиторам керiвником та працiвниками компанiї, яка вважається надiйною i достовiрною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку, фiнансовi звiти достовiрно в усiх суттєвих аспектах представляють фiнансовий стан ПрАТ “СК “ Страховий Капiтал ”, на 31 грудня 2015 року, його сукупнi доходи за 2015 рiк, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законiв України.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ та Методичних рекомендацiй вiд 24.10.2007 № 911-р iнформацiя вважається суттєвою, якщо її нерозкриття або недостовiрне подання може мати вплив на економiчнi рiшення користувачiв фiнансової звiтностi.
23.03.2016 року.

Фiнансовi звiти загального призначення ПрАТ “СК “ СтраховийКапiтал ”, пiдтверджує аудиторська компанiя ТОВ «АК «Аудит Бюро»
Свiдоцтво №3027 видане аудиторською палатою України 26.09.2002 р. чинне до 05.07.2017р.
Адреса: 01011, м.Київ, вул.Гусовського 4А, оф.2.
Директор,к.т.н.
Сертифiкат аудитора серiї А
№ 005220 виданий 30.05.02 р.,чинний до 30.05.17 р. Л.В.Недужко

Виконавець Л.П. Ковальова
Сертифiкат аудитора серiї А
№ 001711 виданий 24.11.1994 р., чинний до 24.11.2018 р.
Нет
нет

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 1
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової Ради Комiтети не створювались
Інші (запишіть) Нi


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) На громадських засадах

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнювало аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Посада Ревiзора Вакантна, тому не здiйснювались перевiрки

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Не здiйснювались

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi, не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власний кодекс не розробляло, та не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Нi

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
1.Мета провадження дiяльностi фiнансової установи Страхова компанiя «Страховий Капiтал» здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування, фiнансову дiяльнiсть, пов’язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, з метою отримання прибутку. 2.Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» тощо, Статуту страхової компанiї «Страховий Капiтал», рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв Голови правлiння. Страхова компанiя «Страховий Капiтал» дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi товариства, збiльшення активiв компанiї, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв 2014 р.). Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Правлiння, яке очолює Голова Правлiння Цiмеран Володимир Орестович, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю компанiї. Розподiл повноважень мiж органами управлiння визначається Статутом компанiї. Акцiонерами страхової компанiї «Страховий Капiтал» є 3 фiзичнi особи, та 3 юридичнi. Власниками iстотної участi станом на 31.12.2015 р. є: Цiмеран Володимир Орестович, частка в Статутному капiталi становить 25 %, непогашеної або не знятої судимостi не має, має позитивну дiлову репутацiю та вiдповiдає iншим вимогам законодавства, ТОВ «Мiжрегiональний центр фондових технологiй» та ТОВ «Капiтал сервiс». Змiн в складi власникiв страхової компанiї «Страховий Капiтал» за 2015 р. не вiдбувалося. 4.Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети Члени Наглядової ради не змiнювались, комiтети не створювалися. 5.Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк Виконавчим органом страхової компанiї «Страховий Капiтал» є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства. Станом на 31.12.2015 склад Правлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал»: Голова Правлiння – Цiмеран Володимир Орестович; Перший заступник Голови Правлiння –Поповський Олексiй Миколайович. Змiн в складi Правлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал» за 2015 р. не вiдбувалося.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу страхової компанiї «Страховий Капiтал» внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг, не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу Заходи впливу протягом року органами державної влади до страхової компанiї «Страховий Капiтал були застосованi в кiлькостi 16 вимог( що на 68% менше нiж за 2014 рiк), виключно Нацкомфiнпослуг, якi були всi усунутi протягом року.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року Значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть страхової компанiї «Страховий Капiтал» протягом 2015 р., виявлено не було. Але iнфляцiйнi процеси в Українi негативно впливають на купiвельну спроможнiсть населення, що призводить до зменшення прибутковостi на страховому ринку. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики Страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає в себе iдентифiкацiю ризикiв, аналiз i їх оцiнку, контроль за ризиком, ведення вiдповiдного статистичного облiку, аналiзу й обробки iнформацiї. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є необхiдною умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об`єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану компанiї.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Примiтки до фiнансової звiтностi Страхової компанiї «Страховий Капiтал» за 2015 рiк Фiнансова звiтнiсть за 2015 р. складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом № 3332 до Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996- XIV (п. 12.2 ст. 121 ), та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419. Метою дiяльностi Компанiї є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених законодавством та Статутом Компанiї. Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є проведення страхування, та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Компанiя здiйснює усi види страхування згiдно з вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. На 31.12.2015 року Компанiя має 13 страхових лiцензiй. Згiдно з пунктом 8 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» повний комплект фiнансових звiтiв компанiї включає такi компоненти: • Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015, • Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) за 2015 рiк, • Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, • Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2015 рiк. • Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Вiдповiдно до пункту 96 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» надаємо iнформацiю про випуск цiнних паперiв ПрАТ «Страхова компанiя «Страховий Капiтал»: Акцiї простi iменнi, форма iснування бездокументарна, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10,0 грн., загальна кiлькiсть акцiй 2 570 400шт., загальна вартiсть за номiналом 25 704 000,0 грн. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi. Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Протягом 2015 року Компанiя дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника. Облiкова полiтика на 2015 рiк була затверджена наказом Голови Правлiння. Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , чинного законодавства України, Статуту Компанiї, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї. Облiкова полiтика Компанiї – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Компанiї. Фiнансова звiтнiсть надається за 2015 рiк, складається в тисячах гривень. Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Компанiї, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Голови Правлiння. Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Компанiї, складеному станом на 31.12.2015 р. Оцiнка статей балансу Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї оприбутковуються та облiковуються за:4 вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення корисностi; амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Окрiм вказаних, в облiковiй полiтицi Компанiї залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових облiкової системи використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань. Активи i зобов’язання Компанiї оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. Резерви визнаються, якщо компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно виходячи з фонду оплати працi i кiлькостi ненаданих днiв вiдпусток. Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» компанiя визнає як зобов'язання такi резерви: • незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату; • збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми або страхового вiдшкодування. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». З метою складання фiнансової звiтностi iнвестицiї класифiкуються як наявнi для продажу. Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток у ф.2 визначений виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Компанiя має перспективи на майбутнє.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi компанiї розмiр, не зафiксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об’єднання, проведенi протягом року Операцiї з пов’язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку протягом 2015 року рекомендацiї не надавались.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Iнформацiя про зовнiшнього аудитора компанiї. ТОВ Аудиторська компанiя «Аудит Бюро» Свiдоцтво № 3027, видане рiшенням Аудиторської палати України № 249/5 вiд 26.04.2012року. Свiдоцтво №000673 вiд 17.08.2004р видане вiдповiдно до розпорядження Держкомфiнпослуг вiд 17.08.2004 № 2059 термiн дiї якого подовжено розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 328 вiд 21.06.2012 до 30 травня 2017р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора Наглядової ради страховика ТОВ Аудиторська компанiя «Аудит Бюро», аудитор що здiйснював перевiрку - Ковальова Любов Петрiвна має загальний стаж аудиторської роботи понад 25 рокiв. Перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi ПрАТ „СК” Страховий Капiтал” здiйснює з 2008 року. Ротацiї аудиторiв протягом шести останнiх рокiв не було. Виявлення органами недостовiрної iнформацiї, пiдтвердженої аудиторським висновком не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
протягом 6 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторська перевiрка
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом 5 рокiв зовнiшнього аудитора не змiнювали. Послуги оказанi- аудиторська перевiрка- рiчна.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не було
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг (наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм’я та по-батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду) Керуючись вимогами Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, страхова компанiя «Страховий Капiтал» придiляє увагу розв’язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до розв’язання проблем захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання. В компанiї здiйснюється прийом громадян протягом всього робочого часу. В страховiй компанiї «Страховй Капiтал» особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв. Скарг протягом 2015 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi п’яти. У 2015 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.Основними напрямами корпоративного управлiння страхової компанiї «Страховий Капiтал» є: 1. Вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх рiвноправностi, що принципово призводить до формування якiсно нових вiдносин власностi щодо активiв компанiї та економiчних результатiв її дiяльностi, створює мотивацiйне середовище, яке забезпечує мiнiмiзацiю конфлiкту iнтересiв акцiонерiв з великими та дрiбними пакетами акцiй; 2. Попередження конфлiктiв iнтересiв, якi можуть виникнути мiж акцiонерами, страхувальниками, iншими клiєнтами та контрагентами; 3. Вдосконалення системи розкриття iнформацiї та забезпечення прозоростi дiяльностi компанiї, що має на метi створення рiвних умов доступу до iнформацiї не тiльки про фiнансово- господарську дiяльнiсть, а й особливу iнформацiю, яка має суттєвий вплив на цiноутворення на страховому ринку, а також є найважливiшою передумовою для прийняття виважених iнвестицiйних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами; 4. Визначення порядку та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову компанiю; 5. Розмежування повноважень мiж органами управлiння компанiї та розвиток культури корпоративного управлiння для формування дiєвої системи стримувань i противаг та пiдвищення вiдповiдальностi перед власниками за кiнцевi результати дiяльностi компанiї. 6. Визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв професiйної етики; 7. Встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi страхової компанiї та контроль за їх досягненням, включаючи управлiння страховими ризиками та внутрiшнього контролю. Принципи корпоративного управлiння в страховiй компанiї «Страховий Капiтал», що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною практикою стандартiв корпоративної поведiнки, урахуванням специфiки роботи страхової компанiї, керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, страхувальникiв, контрагентiв та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi страхової компанiї «Страховий Капiтал».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Вiдповiдальний- начальник управлiння розслiдування та врегулювання збиткiв- Полич Євген Вiкторович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарг протягом 2015 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» надходило в кiлькостi п’яти.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
У 2015 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Страховий Капiтал» були вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 96220
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01032, м.Київ, б-р.Т.Шевченка,33б, прим.36
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 196 196 0
накопичена амортизація 1002 196 196 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 94 98 0
первісна вартість 1011 231 259 0
знос 1012 137 161 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

1265

0
інші фінансові інвестиції 1035 14020 12755 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 3608 5530 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 17722 19648 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 75 75 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 135 23 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 45 2 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 615 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21167 13523 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 3615 3615 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7088 5834 0
Готівка 1166 27 0 0
Рахунки в банках 1167 7061 5834 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 2 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 32740 23074 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 50462 42722 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25704 25704 25704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4010 4010 4010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7141 6906 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 36855 36620 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 45 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 6320 5717 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 3178 1075 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 2633 4302 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 509 340 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 6365 5717 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 16 16 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1 289 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 276 0
за розрахунками зі страхування 1625 9 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 19 0 0
за одержаними авансами 1635 7000 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 30 0
за страховою діяльністю 1650 138 2 0
Поточні забезпечення 1660 59 48 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 7242 385 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 50462 42722 0

Примітки ***
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 7284 4311
Премії підписані, валова сума 2011 8953 5210
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -1669 899
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -60 ) ( -53 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 6437 ) ( 2425 )
Валовий:
 прибуток

2090

787

1833
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 2261 1392
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 537 239
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -2325 ) ( -1240 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1390 ) ( -732 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

1492
 збиток 2195 ( -132 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 52 45
Інші доходи 2240 353 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 232 ) ( 1658 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

41

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( -121 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -276 -111
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -235 ) ( -232 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -235 -232

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1223 908
Витрати на оплату праці 2505 361 222
Відрахування на соціальні заходи 2510 133 86
Амортизація 2515 26 24
Інші операційні витрати 2520 1972 732
Разом 2550 3715 1972

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Далее
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3055 4510
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 9604 5311
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 955
Інші надходження 3095 6232 232
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9552 )

( 5406 )
Праці 3105 ( 318 ) ( 188 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 529 ) ( 238 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 233 ) ( 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 155 ) ( 24 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9710 ) ( 5303 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 24 ) ( 661 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 64 ) ( 4 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1306 -792
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 52 45
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 52 45
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1254 -747
Залишок коштів на початок року 3405 7088 7835
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5834 7088

Примітки Далее
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки НЕТ
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал" за ЄДРПОУ 32206908
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25704 0 0 4010 7278 0 0 36992
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -137 0 0 -137
Скоригований залишок на початок року 4095 25704 0 0 4010 7141 0 0 36855
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -235 0 0 -235
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -235 0 0 -235
Залишок на кінець року 4300 25704 0 0 4010 6906 0 0 36620

Примітки Далее
Керівник В.О.Цiмерман
Головний бухгалтер В.О.Коротич

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Облiкова полiтика
1.1. Основна дiяльнiсть.
Приватне Акцiонерне Товариство „Страхова Компанiя „Страховий Капiтал”(надалi –Страховик) є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає послуги iз обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Страховик у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства. Пiд час виконання своїх функцiй Страховик керується Конституцiєю України, Цивiльним Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України „Про страхування”, „Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг”, „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, „Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму”, та iншими нормативними актами Нацкомфiнпослуг України.
Страховик здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.
Фiнансова звiтнiсть Страховика складається на основi Облiкової полiтики, затвердженої наказом Голови Правлiння, Порядком складання фiнансових даних страховика, затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004р, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В структуру Страховика входять п’ять самостiйних вiдокремлених фiлiй, якi здiйснюють операцiї, передбаченi Положенням про фiлiю та на пiдставi довiреностi, наданої Головою Правлiння керiвникам фiлiй.
Ведення статутної дiяльностi забезпечується на рiвнi усiх структурних пiдроздiлiв Страховика.
Страховик перед собою ставить мету в повнiй мiрi задовольнити потреби клiєнтiв в якiсному обслуговуваннi, наданнi фiнансових послуг.
1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових актах Нацкомфiнпослуг України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Страховик керується принципами достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Основою оцiнок активiв та зобов’язань, що застосовувалися пiд час складання фiнансових звiтiв є iсторична (первiсна) вартiсть, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв (цiннi папери).
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Страховика, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Страховик визнає фiнансовi та страховi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю, або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.
Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня поточного року. Звiтний перiод – з 01 сiчня по 31 грудня року.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Страховика є нацiональна валюта України- гривня. Фiнансова звiтнiсть Страховика складається в тисячах гривень, з одним десятковим знаком.
1.3. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Страховик не складає консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку iз вiдсутнiстю вкладень в дочiрнi пiдприємства.
1.4. Цiннi папери у портфелi Страховика
У портфелi Страховика облiковуються цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом незначного перiоду часу. На дату балансу цiннi папери оцiнюються по первиннiй вартостi.
1.5. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Продовження тексту приміток

Амортизацiя основних засобiв (крiм необоротних матерiальних активiв) та нематерiальних активiв Страховик нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу .Норми амортизацiї застосовуються до вартостi, що амортизується, яка розраховується як рiзниця мiж первiсною та лiквiдацiйною вартiстю об’єкта. Як правило, лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Лiквiдацiйну вартiсть встановлює комiсiя пi час введення в експлуатацiю. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % вартостi.
1.6. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оприбутковуються Страховикам за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi у розмiрi 100% вартостi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання та норми амортизацiї визначаються при купiвлi нематерiального активу. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв нестандартнi, строк використання встановлюється спецiальною комiсiєю, що фiксується у вiдповiдному Актi. Строк корисного використання нематерiальних активiв вiд його використання на наприкiнцi кожного фiнансового року.
На 2015 року Страховик не змiнював норми амортизацiї.
1.7. Оперативний лiзинг(оренда)
Страховик у 2015 року у оперативний лiзинг основнi засоби i нематерiальнi активи не надавав .
1.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Протягом 2015 року Страховиком не здiйснювалось операцiй з надання або отримання основних засобiв у фiнансовий лiзинг.
1.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття
Протягом 2015 року Страховиком не облiковувалися довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття.
1.10. Припинена дiяльнiсть
У 2015 роцi Страховик не припиняв здiйснення окремих видiв дiяльностi, якi має право виконувати вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
1.11. Похiднi фiнансовi iнструменти
У 2015 року Страховиком не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами).
1.12. Податок на прибуток
У 2015 року Податковим Кодексом України на 2015 рiк ставка податку на прибуток склала 18%, згiдно даних бухгалтерського облiку. А також податок на дохiд Страховика- 3% вiд валових страхових премiй.
1.13. Страховi Контракти
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4 , страховий контракт це контракт, згiдно з яким одна сторона (Страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю власниковi полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Протягом 2015 року Страховиком було укладено страхових контрактiв на суму 8953,0 тис. грн. по добровiльному та обов’язковому страхуванню.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй:
- чи вiдбудеться страховий випадок
- коли вiн вiдбудеться, або
- скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться.
Визначення страхового контракту посилається на ризик, який Страховик приймає вiд власника страхового полiсу. Iншими словами, страховий ризик- це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiсу страховику. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться строк їхньої дiї.
Для визначення чи вiдповiдає контракт визначенню страховий, страховик використовує наведений далi алгоритм :
1.1визначити сценарiй (МСФЗ 4 .Б2-Б4)
1.2встановити, що страховий випадок негативно впливає на застраховану особу (МСФЗ 4 Б13)

Продовження тексту приміток

1.3визначити сценарiй, за якого може вiдбутися страховий випадок (МСФЗ 4 Б23)
1.4визначити суму до сплати застрахованiй особi у разi настання страхового випадку (МСФЗ 4.Б23-Б24)
1.5визначити iнший сценарiй, за якого страховий випадок не настає (МСФЗ 4.Б24)
1.6встановити що сценарiй, про який йдеться в п. 1.5, також має комерцiйну сутнiсть (МСФЗ 4Б23)
1.7визначити суму виплати застрахованiй особi згiдно з п. 1.59МСФЗ 4 Б24)
1.8порiвняти суми за пунктами 1.5 та 1.8.За необхiднiстю, врахувати вартiсть грошей у часi, тобто порiвняти актуарнi та фiнансовi еквiваленти (МСФЗ 4.Б23)
1.9 встановити , чи є сума за пунктом 1.5 значно вищою, нiж за пунктом 1.8 (МСФЗ 4.Б23)
2.0 якщо сума за п. 1.5 є значно вищою, контракт є страховим контрактом
2.Основнi засоби
Основнi засоби та нематерiальнi активи належать Страховику на правi власностi, та вiдображенi у балансi за 2015 року.
Страховик у 2015 року не проводив переоцiнку основних засобiв у зв’язку з тим, що їх балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася б вiд їх справедливої (ринкової, переоцiненої) вартостi на дату балансу. До того ж, Облiкова полiтика Страховика передбачає застосування методу (iсторичної) вартостi пiд час оцiнки основних засобiв . Страховик на 31.12.2015 року не визнав збиткiв вiд зменшення корисностi за основними засобами.
3.Фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнасовi iнвестицiї та Поточнi фiнансовi iнвестицiї ( на кiнець звiтного перiоду)
Види iнвестицiй ЄДРПОУ Термiн вкладень Сума вкладень Примiтки

кiнець
початок
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та поточнi фiнансовi iнвестицiї Х Х Х 17635 Х
Акцiї: 11966
Азовсталь 00191158 05.07.2006 250 2-й рiвень лiстингу
Бiотекiнвест 35570128 11.11.2008 540
Буденергометал 32381767 11.11.2004 239
Елiт iнцест проект 38450233 25.06.2013 1026
Пересувна механiзована колона №20 01354148 25.06.2013 1026
Агрофосфат 36633213 25.09.2012 990
«Сiам-Капiтал» 35723951 24.04.2015 7200
ДМЗ 00191164 14.02.2011 150
Татнафтогазпереробка 32918001 17.03.2008 400
Завод електрокерамiки 24734497 17.11.2004 20
Обленерговидобування 31891024 06.01.2006 125
Iпотечнi сертифiкати, у т.ч 788
Сучасний iнвестицiйний стандарт 34931038 27.09.2010 788
Цiннi папери на балансi Страховика вiдображенi за первiсною вартiстю.
4.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Страховика розмiщенi на поточних на депозитних рахунках банкiв з дотриманням умов безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. Залишок на початок перiоду 7088 тис. грн. на кiнець перiоду 5834 тис. грн.
5.Дебiторська заборгованiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги складає 23 тис. грн., iз внутрiшнiх розрахункiв –0,0 тис. грн., iншої поточної заборгованостi – 13523 тис. грн., та за виданими авансами з бюджетом - 2тис.грн Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
6.Власний капiтал
Статутний капiтал складає 25704 тис. грн.. Кiлькiсть акцiй складає – 2570400 штук за номiнальною вартiстю 10 грн. за акцiю. Протягом звiтного перiоду Страховик не здiйснював додаткового випуску акцiй. Всi випущенi акцiї є простими i надають акцiонерам наступнi права :
- брати участь в управлiннi справами Страховика в порядку, зазначеним чинним законодавством України та Статутом
- брати участь у розподiлi прибутку та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Страховика в обсягах, визначеному чинним законодавством України
- вiдчужувати акцiї Страховика в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України

Продовження тексту приміток

- iншi права згiдно iз Статутом та чинним Законодавством України
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
тис. грн
01.01.2015 31.12.2015
Зареєстрований капiтал 25704 25704
Резервний капiтал 4010 4010
Нерозподiлений прибуток
( непокритий збиток ) 7141 6906
Збиток за 12 мiсяцiв 2015 року склав 235 тис. грн. у зв’язку зi збiльшенням кiлькостi страхових виплат.
7. Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2015 року поточнi зобов’язання вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю та складають 385 тис. грн. З них поточна кредиторська заборгованiсть по поточних забезпеченнях 48 тис.грн.,поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги скала -16 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами склала-2 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом-289 тис. грн.,у т.ч. по податку на прибуток -276 тис. грн.
8. Страховi резерви
При формуваннi резервiв використовується метод 100% надходжень сум страхових платежiв. При формуваннi страхових резервiв дотримуватись статтi 31 Закону України „Про страхування”. Обраний метод формування резерву незароблених премiй
„1/365 „pro rata temporis”здiйснюється у програмi 1С у автоматичному режимi на кожну дату, за кожним договором.
Формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Формування та облiк резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється iз застосуванням методу фiксованого вiдсотка.
Формування резерву коливань збитковостi регламентується Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Страховi резерви розмiщенi вiдповiдно до ст. 31 ЗУ „ Про страхування” з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та представленi визначеними законодавством актами.
До iнших резервiв ( код рядка 1435) у балансi за 12 мiсяцiв 2015 року вiдображена сума резерву коливань збитковостi.
Страховi резерви (код рядка 1530) балансу складається :
- резерв незароблених премiй (код рядка 1533)
- резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (код рядка 1532 )
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (код рядка 1532)
9.Результат страхової та iншої дiяльностi
Протягом звiтного перiоду страховик уклав страховi контракти за добровiльним та обов’язковими видами страхування згiдно отриманих лiцензiй. За 12 мiсяцiв 2015 року прiоритетним напрямком страхування було страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв що склало
93 % вiд усiх видiв страхових платежiв .На жаль цей вид страхування не є прибутковим. За 12 мiсяцiв 2015 року Страховик отримав 235 тис. грн. збиткiв. Для подальшого розвитку Страховик буде намагатися бiльше розвивати iншi види страхування згiдно наявних лiцензiй, щоб забезпечити стабiльне та прибуткове iснування.


Голова Правлiння В.О.Цiмерман

Головний бухгалтер В.О.Коротич